Rhyddid oddi wrth eich busnes

Ydych chi'n breuddwydio am gael rhyddid o'ch busnes?

I ba bwrpas mae eich busnes?

Beth yw’r canlyniad yn y pen draw i’ch busnes? Graddfa, gwerthu, camu yn ôl neu ei basio ymlaen?

Rydych chi’n caru eich busnes, ond…

Ydym, rydyn ni i gyd yn caru ein busnesau, ond mae yna adegau pan rydych chi wir angen SEIBIANT, am wythnos neu fwy efallai, i fynd ar y gwyliau moethus y gwnaethoch freuddwydio amdano pan ddechreuoch eich busnes, pan ddychmygoch y byddech chi'n ddigon cyfoethog i'w fforddio.

Dim amser

Mae rhedeg busnes yn werth chweil ac yn creu boddhad, ond mae hefyd yn waith caled, mae'n cymryd llawer o amser ac mae'n straen. Fe wnaethoch chi ddychmygu ar ryw adeg y byddech chi'n gallu cymryd mwy o amser i ffwrdd oherwydd bod gennych weithwyr y gallwch ymddiried ynddynt i'w rhedeg, ac y gallech chi dreulio amser gyda'r teulu, mynd ar wyliau, cael amser i gymryd rhan mewn hobïau a'ch hoff bethau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Ond, na… rydych chi'n cael eich hun yn treulio'r rhan fwyaf o'ch oriau deffro yn gaeth i'r busnes i'w gadw i fynd.

Rhyddid o’ch Busnes

Mae'r gallu i gamu i ffwrdd o'ch busnes (neu o bosibl ei werthu), a'r busnes hwnnw'n parhau heboch chi, wrth iddo ddarparu digon o incwm / arian parod i chi, yn amhrisiadwy.

Os ydych chi am ennill cymaint ag y medrwch o’ch busnes, yn ogystal â threulio llai o amser yn ei redeg o ddydd i ddydd, yna ein seminar rhad ac am ddim yw'r un i chi.

Matt Preece, Business Doctors yn treulio amser yn trafod yr 8 maes ffocws a fydd yn cynyddu gwerth eich busnes yn ogystal â gwella ei effeithlonrwydd a'i effeithiolrwydd, gan helpu i wella'i allu i ehangu a'i atyniad i ddarpar fuddsoddwyr a phrynwyr.

Bydd y sesiwn yn rhoi i chi'r offer a syniadau ymarferol y gallwch eu rhoi ar waith yn syth ar ôl y digwyddiad, gan eich helpu i weithio ar eich busnes yn hytrach nag yn eich busnes!