Gwerth Pobl mewn Busnes

Mae ein pwnc busnes cyntaf yn 2020  yn canolbwyntio ar werth pobl mewn busnes. Cymerwch amser i ddarllen yr erthyglau rydym wedi eu canfod a’u comisiynu. Gobeithiwn y byddant yn helpu o ran yr agwedd bwysig hon o redeg busnes.

Ein diolch i Business Doctors (Casnewydd), Everett Tomlin Lloyd & Pratt, FSB Wales (Ffederasiwn Busnesau Bach) a’r Adran Adnoddau Dynol.

Gellir gweld hyfforddiant a datblygiad ar gyfer gweithwyr yn aml fel rhywbeth drud, sy’n cymryd amser, ond os gwneir hyn yn dda gall arwain at elw arwyddocaol ar y buddsoddiad. Darllenwch fwy yn yr erthygl Mae buddsoddi yn eich gweithwyr yn fuddsoddiad yn eich busnes

Eleni, bydd traean o’r gweithlu yn bobl sydd wedi dod yn oedolion yn gynnar yn yr unfed ganrif ar hugain. Fel y cenedlaethau o’u blaenau, maent yn dod â syniadau newydd ynghyd ag anghenion newydd gan eu darpar gyflogwyr. Darllenwch yr erthygl A yw eich strategaeth cadw gweithwyr mewn cytgord â phobl a ddaeth yn oedolion yn gynnar yn yr 21ain ganrif? i wneud y mwyaf o’r manteision a’r cyfleoedd i fusnesau a’r bobl hynny.

Mae newidiadau mawr ar y gweill ar gyfer 2020 i geisio gwella amodau gwaith pobl yn yr economi gig neu ar gontractau dim oriau. Darllenwch fwy am y “Cynllun Gwaith Da” a’r mesurau sydd i’w gweithredu yn y gwanwyn, 2020. 

Mae oriau gwaith, amgylchedd gwaith ac ymddygiad gwahaniaethol gan weithwyr eraill yn rhai o’r nifer o broblemau a all godi yn y gweithle. Mae’r erthygl Pa faterion busnes a allai arwain at dribiwnlys cyflogaeth yn nodi rhai pwyntiau defnyddiol ac arferion gorau a all eich helpu i reoli cysylltiadau gweithwyr yn dda a chyfyngu perygl anghydfod yn troi’n gamau cyfreithiol.

Beth yw’r canlyniad ar gyfer eich busnes yn y pen draw? Ai tyfu, camu’n ôl neu basio i lawr? A ydych chi’n breuddwydio am gael rhyddid o’ch busnes? Dyma gynnig i chi fynychu seminar am ddim i gael gwybod mwy