Datblygu'ch Gweithlu

Hyfforddiant i’r Gweithlu

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion yn brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n gweithio ar draws chwe ardal yn ne Cymru – Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Phen-y-bont ar Ogwr.

Nod y prosiect yw cefnogi pobl leol a busnesau, i gyfoethogi sgiliau yn y gweithle

Os yw’ch gweithwyr yn byw yn unrhyw un o’r ardaloedd uchod, yna fe fydd y prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion yn cynnig arweiniad, hyfforddiant a chymorth i helpu gwella’u sgiliau gweithle.

Mae enghreifftiau o’r cyrsiau’n cynnwys:

  • Llythrennedd a Rhifedd
  • Cyrsiau T.G.
  • Cymraeg
  • Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
  • Trin a Thrafod ac Asesu Risgiau
  • Diogelwch Bwyd lefelau 1,2 a 3
  • World Host
  • Gweithio ar uchder
  • Rheoli Amser

Ni all y prosiect ddarparu hyfforddiant statudol ar gyfer unigolion.

Gellir cyflwyno cyrsiau mewn safleoedd cymunedol neu safleoedd eraill, fel y cytunwyd

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion wedi helpu dros 8,000 o bobl a 320 o gyflogwyr ar draws de ddwyrain Cymru hyd yn hyn. Mae dros hanner ein cyfranogwyr eisoes wedi ennill cymhwyster a/neu sgiliau newydd, gyda llawer mwy yn astudio ar gyrsiau a fydd yn rhoi hwb i’w hyder, eu gallu a’u cyfleoedd yn y gwaith.

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Tracey Coombe ar 01633 647743 neu employability@torfaen.gov.uk

Recriwtio Wedi’i Deilwra

Mae Pontydd i Waith yn brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n gweithio ar draws chwe ardal yn ne Cymru - Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Phen-y-bont ar Ogwr.

Nod y prosiect yw cefnogi pobl leol i ennill y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen i gael cyflogaeth gynaliadwy.

O fewn Torfaen, rydym yn gweithio gyda miloedd o bobl ddi-waith a chyflogedig, ac yn eu cefnogi. Trwy waith caled, addysg a chefnogaeth, rydym yn sicrhau bod ein cyfranogwyr yn barod ar gyfer swyddi gwag lleol. Defnyddiwn ein harbenigedd, ein gwybodaeth a’n hadnoddau i baratoi ymgeiswyr o’r ansawdd gorau.

Gwybodaeth Arbenigol

Ei nod yw gwybod popeth am fusnesau lleol a’r farchnad llafur leol, ac felly rydym yn hyfforddi ein cyfranogwyr, ac yn eu datblygu, yn unol ag anghenion lleol. Rydym yn dod i adnabod ein holl gyfranogwyr yn arbenigol, ar ôl gweithio gyda nhw dros gyfnodau hir o amser. Mae hyn yn ein galluogi i gyfeirio’r bobl orau sydd ar gael gennym at swyddi gwag lleol,  sy’n bodloni’r unigolyn a meini prawf eich cwmni.

Dewis Ymgeiswyr

Fe fyddwn yn darparu unigolion sy’n ffitio’n dda i’r swydd, y maes busnes y maen nhw’n gweithio ynddo, y tîm y byddan nhw’n ymuno ag ef, a’ch sefydliad cyfan.

Gwasanaeth wedi ei Deilwra

Rydym yn cymryd yr amser, ac rydym yn gwybod sut i ddeall gofynion pob swydd yn iawn a pha unigolion fydd yn llwyddiannus ac yn gynhyrchiol yn eich cwmni chi. Rydym hefyd yn gallu llunio’n darpariaeth a’n cymorth i fodloni anghenion y farchnad llafur leol ac rydym wedi trosglwyddo cyrsiau cyn-cyflogaeth ar gyfer gweithwyr lleol, yn llwyddiannus. Mae gennym fynediad at grantiau cyflogaeth â chymorth os ydych yn cymryd unigolion o rai grwpiau penodol sydd dan anfantais.

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Tracey Coombe ar 01633 647743 neu employability@torfaen.gov.uk