Cymorth COVID-19 i Fusnesau

TEE Covid Support  Information WELSH

 Llywodraeth Cymru: Lefel rhybudd 2: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau

Ers mis Mawrth 2020, mae tîm Economi a Mentergarwch Torfaen wedi ymrwymo i gefnogi busnesau lleol a'u helpu i ddelio ag effaith pandemig COVID-19.

Rydym yn parhau i ddarparu cefnogaeth ym mha bynnag ffordd y gallwn.

Cymorth Ariannol

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am y Cymorth Ariannol sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 

Cymorth i Sectorau Penodol

mae nifer o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal gyda Phrofi Olrhain a Diogelu (TTP) a thîm Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Torfaen i helpu sectorau busnes penodol. Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth a dogfennau o'r digwyddiadau hyn

Canllawiau Cymru ar gyfer Lletygarwch – Lletygarwch y DU   

Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru

Canllawiau gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ar fformat a strwythur eich Asesiad Risg COVID-19

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/assets/docs/risk-assessment.pdf ac yma https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/risk-assessment.htm

Dylai eich asesiad risg hefyd gyfeirio at ganllawiau cyffredinol ar gyfer y gweithle gan Lywodraeth Cymru https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19

Arwyddion ar gyfer lleoliadau 

https://gov.wales/safety-and-physical-distancing-signs-employers-coronavirus

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/tool-kit

Gellir troi at covidenforcement@torfaen.gov.uk am unrhyw ymholiadau        

Newyddion

Darllenwch ein Ffrwd newyddion sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd i gynnwys gwybodaeth sy’n gysylltiedig â COVID 19 i fusnesau 

E-gylchlythyrau

Mae ein e-gylchlythyrau Economi a Mentergarwch Torfaen a gyhoeddir yn rheolaidd, yn cynnwys gwybodaeth gyfoes a ddewiswyd yn ofalus ar gyfer busnesau. Er enghraifft, y cymorth ariannol, digwyddiadau a newyddion diweddaraf. Maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth berthnasol i fusnesau, sy'n gysylltiedig â COVID-19. Tanysgrifiwch i dderbyn y rhain am ddim yn uniongyrchol i’ch mewnflwch. Darllen y rhifyn diweddaraf

Rhwng Mawrth 2020 a Mai 2021 roedd ein e-gylchlythyrau yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth busnes COVID-19. Gallwch ddarllen y rhifynnau blaenorol hyn yma

Dolenni/sefydliadau defnyddiol

Rhaglen ddigwyddiadau

Cymerwch olwg ar ein Rhaglen ddigwyddiadau ar lein am gyfleoedd i  Ddysgu mwy, archebu lle yn ein  cymorthfeydd busnes 1-1 yn fisol a rhwydwaith 

Cysylltwch ni

Cysylltwch â’r tîm Cymorth Busnes yn Adran Economi a Mentergarwch Torfaen