Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Llywodraeth Cymru: 

Mae ceisiadau am yr ERF Cronfa Cadernid Economaidd Awdurdodau Lleol ledled Cymru bellach ar gau. 

Banc Datblygu Cymru: Ewch i’r wefan i gael gwybod rhagor am yr opsiynau ariannu sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cefnogaeth Ariannol Llywodraeth y DU:

Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws: Mawrth 2021

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws wedi cael ei ymestyn hyd ddiwedd Medi 2021.

Bydd Llywodraeth y DU yn parhau i dalu 80% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis, hyd ddiwedd Mehefin 2021.

Yn ystod mis Gorffennaf, bydd grantiau’r Cynllun Cadw Swyddi yn talu am 70% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,187.50. Ym mis Awst a mis Medi, bydd y swm hwn yn lleihau i 60% o gyflogau arferol cyflogeion hyd at uchafswm o £1,875.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi barhau i dalu o leiaf 80% o gyflogau arferol eich gweithwyr sydd ar ffyrlo am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, mae hyn yn golygu y bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y swm hwn a’r grantiau sy’n dod o’r Cynllun Cadw Swyddi. Gallwch dalu gweddill y cyflogau uwchben 80% os dymunwch, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Rhaid i chi barhau i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol y Cyflogwr cysylltiedig a chyfraniadau pensiwn ar gyflog ffyrlo â chymhorthdal o’ch cronfeydd eich hun. 

Rhaid cyflwyno ceisiadau i hawlio erbyn 11.59pm 14 diwrnod calendr ar ôl y mis rydych chi'n gwneud cais amdano. Os yw'r amser hwn yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc yna dylid eu cyflwyno ar y diwrnod gwaith nesaf

Hawlio am ffyrlo ynRhaid hawlio erbyn
Tachwedd 2020 14 Rhagfyr 2020
Rhagfyr 2020 14 Ionawr 2021
Ionawr 2021 15  Chwefror 2021
Chwefror 2021 15 Mawrth 2021
Mawrth 2021 14 Ebrill  2021
Ebrill 2021 14 Mai 2021
Mai 2021 14  Mehefin 2021
Mehefin 2021 14 Gorffennaf 2021
Gorffennaf 2021 16 Awst 2021
Awst 2021 14 Medi 2021
Medi 2021 14 Hydref 2021

(Ffyhonnell: GOV.UK)

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Cynllun Cymorthdal Incwm Hunangyflogaeth: 

Mae’r cynllun wedi cau nawr ar gyfer ceisiadau ar gyfer y 4ydd grant.

Bydd pumed grant o Fai 2021 tan fis Medi 2021 ar agor i geisiadau o ddiwedd Gorffennaf 2021 ymlaen. Os ydych chi’n gymwys ar sail eich datganiadau treth, bydd CThEM yn cysylltu â chi tua chanol Gorffennaf 2021 i roi dyddiad i chi ar gyfer cyflwyno cais.

Mae’r grant yn drethadwy ac yn cael ei dalu mewn un taliad.

Bydd canllaw ar gyfer hawlio’r grant ar gael erbyn diwedd Mehefin 2021.

Mae gwybodaeth ar gael yn Self-Employment Income Support Scheme fifth grant - GOV.UK (www.gov.uk)

  • Pwy sy’n gallu hawlio
  • Pryd mae’n rhaid eich bod chi wedi masnachu
  • Eich datganiadau treth
  • Penderfynu a allwch chi hawlio
  • Sut mae’r pumed grant yn wahanol
  • Faint allwch chi ei gael

Cefnogaeth Ariannol Bellach

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. 

 https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19#support-for-businesses-paying-tax

 Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bostTanysgrifiwch

Gallwch hefyd fynd i wefan cyngor Torfaen i gael gwybodaeth ychwanegol ac ar gyfer busnesau a’r economi

 

Updated 23/08/2021