Parth yr Amgylchedd

Yma yn Nhorfaen, mae gennym amgylchedd adeiledig a naturiol amrywiol a diddorol, sy’n cynnig lleoliad gwych ar gyfer gweithgarwch busnes a byw’n iach. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn awyddus i ddatblygu partneriaethau gyda busnesau sy’n rhannu diddordeb mewn gwarchod yr amgylchedd a’i reoli.

Mae’r fwrdeistref yn unigryw, ar gyrion dwyreiniol hen Feysydd Glo De Cymru a Sir Fynwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae yna dirwedd uchel amrywiol a hygyrch, camlas brydferth, parciau gwych, coetiroedd a thirwedd neilltuol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae yma nifer o hybiau menter, ystadau diwydiannol a chymunedau busnes ffyniannus, sydd wedi'u lleoli’n strategol o fewn yr ardaloedd trefol a gwledig.

Gyda chyfleoedd i gerdded a beicio, datblygwyd nifer o lwybrau oddi ar y ffordd yn ddiweddar, er mwyn rhoi mynediad hwylus i ganol trefi ac ardaloedd cyflogaeth.

Mae yna lawer o gyfleoedd i gymryd rhan yn y gwaith o reoli gweithgareddau sy’n gwarchod y dirwedd a’i hamrywiaeth eang o gynefinoedd, ac yn eu hybu, ac mae yna gyfleoedd i’w cefnogi hefyd, a hynny fel gwirfoddolwyr neu fel busnesau.

Family Cycling

Henllys Local Nature Reserve