Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog

Hamdden a Mynediad

Trysorir Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog gan bobl leol; a chaiff ddefnydd da fel llwybr cerdded a beicio at ddibenion hamdden ac fel rhwydwaith cymunedol.

Cerdded

Cerdded yw un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd ar hyd coridor y gamlas. Mae’r llwybr tynnu’n rhan o lwybr parhaus sy’n rhedeg o Gasnewydd i Aberhonddu. Caiff ddefnydd da gan bobl leol at ddibenion hamdden; i gerdded eu cŵn; mwynhau heddwch a thawelwch; a chaiff ei werthfawrogi fel tirlun sy’n wahanol i’r hyn o’i gwmpas, ac mae’n gyfoeth o fywyd gwyllt. Mae hefyd yn llwybr di-draffig poblogaidd i gyrraedd gwaith neu’r siopau.

Beicio

Mae’r llwybr tynnu’n rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol Rhif 49, sy’n defnyddio camlas Sir Fynwy a Brycheiniog o Gasnewydd i Aberhonddu. Caiff ddefnydd da at ddibenion hamdden a gan feicwyr sy’n teithio i’r gwaith.

Pysgota

Mae’r gamlas yn bysgodfa pysgod bras bwysig ac yn cael ei defnyddio’n rheolaidd gan glybiau pysgota a’r cyhoedd. Mae yna amrywiaeth eang o bysgod, gan gynnwys penhwyaid, carp, ysgretennod, merfogiaid, rhufellod a draenogiaid.

Yr Economi Lleol

Mae adfywiad Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn brosiect strategol a fydd yn dod â buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hir dymor, sylweddol i’r ardal. Heb adfer y gamlas, buasem yn colli ar gyfle unigryw i ymgymryd â hyfforddiant mewn sgiliau amgylcheddol, mewn sefyllfa ymarferol, sy’n arwain at fuddion economaidd a chyfleoedd cyflogaeth i gymunedau lleol.

Bydd adfywio’r gamlas yn creu ffocws hyfyw i gymunedau, gan greu coridor newydd, ac fe fydd yn gatalydd er mwyn creu busnesau newydd a swyddi. Trwy adeiladu adnodd hamdden sy’n hygyrch i bobl leol ac ymwelwyr, fe fydd yn helpu adeiladu economi ymwelwyr a thwristiaeth, a chefnogi economi o’r fath, ac yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i’w gynnal. Mae coridor y gamlas yn pasio heibio’n agos i ganol dau o brif drefi Torfaen, sef Pont-y-pŵl a Chwmbrân.