Ffrydiau Nawdd Eraill

Yn gyffredinol, mae cymorth gan y rhaglenni canlynol, trwy Lywodraeth Cymru, ar gael i fusnesau sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Gallwch lawrlwytho canllawiau ar gyfer pob un o’r rhaglenni isod:

SMARTCymru – Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Mae rhaglen SMARTCymru yn helpu busnesau i gynnal ymchwil a datblygu mewnol, a fydd yn arwain at gynnyrch neu brosesau sy’n dechnolegol arloesol.

Talebau Arloesedd

Nod y Talebau Arloesedd yw helpu arloesi sydd wedi ei ddiffinio’n glir o fewn Mentrau Bach a Chanolig a fydd yn cynnal hyfywedd cwmni, neu ei allu i gystadlu, neu'n cynyddu’r elfennau hyn, a hynny mewn modd y gellir ei gynnal.

Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau

Nod Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau yw darparu cymorth a chefnogaeth i gwmnïau (Mentrau Bach a Chanolig a mawr) i gynnal gweithgareddau a phrosiectau rhyngwladol i ddatblygu masnach. Gall gefnogi gweithgareddau nad oes mod eu cefnogi o ffynonellau arian cyhoeddus eraill yn unig (e.e. cenadaethau masnachu, dirprwyaethau i arddangosfeydd).

Banc Datblygu Cymru

Crëwyd y Banc Datblygu newydd gan Lywodraeth Cymru er mwyn ei gwneud yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf angenrheidiol i ddechrau arni, i gryfhau ac i dyfu.

 Mae’n cael ei lansio (Hydref 2017) gyda Chronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, cronfa newydd gwerth £100m, yn ogystal â mwy o gyllid micro a chyfnodau benthyca estynedig. Gyda'i gilydd, mae gan Fanc Datblygu Cymru tua £440m i'w buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru.

 Bydd Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru yn buddsoddi mwy na chronfeydd presennol, a hynny dros gyfnodau hwy, gan gynnig hyd at £5m mewn un rownd a chyfnodau ad-dalu o hyd at 10 mlynedd.

 Trwy’r Banc Datblygu, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn treblu'r cyllid micro sydd ar gael o £6m i dros £18m, ac mae cronfeydd eraill yn cael eu creu hefyd.

Darganfyddwch os ydych yn gymwys