Cronfa Buddsoddiad Torfaen

finance pic

Cronfa Buddsoddiad Torfaen (CBT)                             

Cefnogaeth gwariant cyfalaf i fusnesau yn Nhorfaen 

Ydy fy musnes yn gymwys? 

Pob busnes yn Nhorfaen. 

Faint o gefnogaeth ariannol CBT gallaf i ei chael? 

Mae CBT yn rhoi 50% tuag at wariant Cyfalaf cymwys gyda lleiafswm gwariant o £1,000 hyd at fwyafswm o £10,000 (ac eithrio TAW).           

At beth ellir defnyddio CBT? 

Gellir gwario CBT ar wariant cyfalaf yn unig, gan gynnwys                  

 • Peiriannau a chyfarpar
 • Cyfarpar TG, meddalwedd a thechnoleg
 • Deunydd marchnata, fel taflenni, dylunio a brandio
 • Gwaith adeiladu ac addasiadau allanol a mewnol 

Oes yna wariant nad sy’n gymwys?               

Mae unrhyw arian a wariwyd CYN dyddiad cymeradwyo’r cynnig yn anghymwys. Mae enghreifftiau o wariant anghymwys yn cynnwys   

 • Unrhyw refeniw fel cyflogau neu daliadau TAW/trethi
 • Atgyweiriadau i gyfarpar neu waith cynnal a chadw.
 • Gwaith sy’n cael ei wneud yn unol â gofynion statudol
 • Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol
 • Ffioedd Achredu ac Aelodaeth 

Beth yw’r broses geisio a’r amserlen?                    

Cysylltwch yn gyntaf ag Economi a Mentergarwch Torfaen. 

Cronfa gyfyngedig ei maint yw hon a rhaid i bob CBT a gymeradwyir gael eu derbyn o fewn pythefnos ar ôl y llythyr cymeradwyo neu byddan nhw’n cael eu canslo’n awtomatig. 

Pa ddogfennau sydd rhaid i fi eu cyflwyno gyda’r Ffurflen Gais?  

 • Cynllun Busnes gyda rhagolwg o lif arian/ elw a cholled am 12 mis
 • Cyfrifon diwethaf wedi eu harchwilio
 • 2 ddyfynbris cymaradwy wedi eu dyddio o fewn 1 mis

Pa ffactorau sy’n cael eu hystyried fel rhan o’r broses geisio?    

 •  Creu swyddi
 • Buddsoddiad gan y Sector Preifat
 • Gwerth am Arian
 • Effaith Economaidd
 • Polisïau Cwmnïau (Amgylcheddol, Cyfleoedd Cyfartal)
 • Gwerthusiad Swyddog yr Achos
 • Pam fo angen cefnogaeth ariannol? Angen dangos yr angen am y gefnogaeth

 Sut mae gwneud Cais?                          

 • I wneud cais, bydd swyddog EaMT yn ymweld â’ch lle busnes i weld yr hyn sy’n cael ei brynu a chymryd copïau o dderbynebau

 • Cymryd rhifau cofnod, lluniau, tystiolaeth o greu swyddi

 • Telir CBT yn uniongyrchol i gyfrif banc y busnes

 • Rhaid i geisiadau gael eu gwneud erbyn 31ain Mawrth 2020 

 Cyswllt Ymholiadau CBT:

Gaynor Wakeling:      01633 648371       gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk