Cronfa Gwydnwch Economaidd: Cam 3:

Y GRONFA I FUSNESAU DAN GYFYNGIADAU: Y DIWEDDARAF I FUSNESAU YN NHORFAEN

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a'r sector manwerthu nad ydynt yn hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad Covid-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân.

  • Grant Cyfradd Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau
  • Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol)

Grant Cyfradd Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Grant A - Taliad grant o £3,000 o arian parod i fusnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch dielw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol gyda hereditament sy'n gymwys o ran Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Grant B - Taliad grant o £5,000 o arian parod i fusnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch dielw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol gyda hereditament sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Grant C - Taliad grant o £5,000 o arian parod i fusnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch dielw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol gyda hereditament sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000.

Bydd busnesau lletygarwch a manwerthu nad ydynt yn hanfodol a dderbyniodd yr elfen 'Cau Gorfodol' o'r Grant Cyfnod Clo Chwim diweddar ac sy'n dod o fewn categorïau Grant A a Grant B uchod yn derbyn taliadau awtomatig, nid yw'n ofynnol i'r busnesau hyn ailgofrestru eu manylion.

Bydd y grantiau hyn hefyd ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden / sefydliadau lletygarwch, twristiaeth a hamdden dielw a'u cadwyni cyflenwi a busnesau manwerthu sydd ag eiddo cymwys a all ddangos (ar sail hunan-ddatganedig) gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol y cyfyngiadau newydd.

Gofynnir i'r busnesau hynny ddatgan a ydynt wedi gweld gostyngiad o 40% yn y trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019. Os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019, dylai'r gymhariaeth mewn trosiant fod ar gyfer y trosiant misol ar gyfer mis Rhagfyr 2020 yn erbyn Medi 2020. Rhaid i'r gostyngiad yn y trosiant fod o ganlyniad uniongyrchol y cyfyngiadau newydd a gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr ac ers hynny.

Nid oes angen i fusnesau lletygarwch, busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol a sefydliadau dielw wneud unrhyw fath o hunan-ddatganiad mewn perthynas â'u trosiant.

Rhaid bod hereditament yr ymgeisydd wedi bod ar restr ardrethi NDR ar 1 Medi 2020 a rhaid bod y trethdalwr fod wedi meddiannu'r eiddo ar 30 Tachwedd 2020.

I gael gwybodaeth bellach darllenwch Ddogfen Ganllaw Grant NDR y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Gallwch wneud cais am y Grant NDR y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yma.

Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): Ceisiadau ar agor o 16 Rhagfyr 2020

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi neu y dywedwyd wrthynt am gau o ganlyniad y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith ar gyfer busnesau lletygarwch
    • Bydd y grant hefyd yn cefnogi busnesau cadwyni cyflenwi sy'n gysylltiedig â'r sectorau lletygarwch a rhai busnesau manwerthu sy'n amcangyfrif y bydd y cyfyngiadau diweddaraf a roddwyd ar waith yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019 (neu drosiant mis Medi 2020 os na fasnachwyd ym mis Rhagfyr 20192019)

I gael gwybodaeth bellach darllenwch Ddogfen Ganllaw Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Ni all busnesau wneud cais am y grant NDR a'r Grant Dewisol.

Gallwch wneud cais am Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yma.

Grant y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) i Sectorau Penodol:

Mae pecyn y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) ar gyfer Sectorau Penodol (cost gweithredu) wedi'i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig a fydd yn cael eu heffeithio'n sylweddol gan effaith o fwy na 60% ar drosiant o ganlyniad i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan 22 Ionawr 2021.

Gall busnesau sydd wedi cyrchu'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yr ERF hefyd wneud cais i'r gronfa hon.

Mae teclyn brysbennu ar gael ar wefan Busnes Cymru  i fusnesau wirio’u cymhwysedd ar gyfer y gronfa. Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy’n cychwyn ar 11 Ionawr.

6 Ionawr 2021