Orthos

Orthos yn Lansio Cynnyrch Newydd

Mae’r cwmni technoleg feddygol Orthos wedi lansio cynnyrch i’w ddefnyddio yn lle esgyrn, yn dilyn hwb ariannol i gefnogi ei waith o ddatblygu ei gynnyrch anafiadau sgerbydol.

Cafodd y cwmni dyfeisiadau meddygol orthopedig ac asgwrn cefn, sydd wedi’i leoli yng Nghwmbrân, gefnogaeth o £835,000 er mwyn dod â’i gynnyrch asgwrn synthetig, ßGel, i’r farchnad.

Gellir mowldio’r sylwedd gyda llaw i’w ddefnyddio yn lle asgwrn, ac mae wedi ei ffurfio i drin diffygion yn esgyrn yr asgwrn cefn a chadw’r perygl o haint sy’n gysylltiedig â llawdriniaeth mewnblannu esgyrn i leiafswm.

Amcangyfrifir bod gwerth cynnyrch esgyrn synthetig ar hyn o bryd yn 60m euro (£49.8m) i Orllewin Ewrop, a rhagwelir y bydd hyn y tyfu 13% bob blwyddyn dros y chwe blynedd nesaf.

Credir bod y farchnad fyd-eang ar gyfer impio esgyrn synthetig werth dros $200m (£125.4m). Rhagamcannir bod 63% o’r farchnad hon ar gyfer llawdriniaethau ar yr asgwrn cefn.

Sefydlwyd Orthos gan Alan Rorke ym 1998, a symudodd i Gwmbrân o Fryste’n ddiweddar.

Sicrhaodd y cwmni fuddsoddiad ecwiti o £500,000 gan Gyllid Cymru yn ogystal â buddsoddiad dilynol o £60,000 gan angel busnes a nawdd o £275,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae gan Orthos gyfres o gynnyrch orthobiolegol perchnogol hefyd, sy’n canolbwyntio ar atgyweirio diffygion sgerbydol ac ymasio’r asgwrn cefn, ac maen nhw naill ai ar werth neu’n cael eu datblygu. Fe fydd yn defnyddio’r buddsoddiad i gefnogi gwerthiant ei gynnyrch presennol ac i ddatblygu cynnyrch orthobiolegol newydd.

Meddai Cadeirydd Orthos a sylfaenydd Corin Group, Peter Gibson: “Mae cynnyrch synthetig yn lle asgwrn cefn yn cael eu defnyddio fwyfwy mewn llawdriniaethau. Mae llawfeddygon yn mabwysiadu technegau mewnblannu a llawdriniaeth newydd yn frwdfrydig, yn enwedig mewn llawdriniaethau ar yr asgwrn cefn.

“Mae cyfres o gynnyrch Orthos yn cynnwys nifer o gynnyrch sydd â chymeradwyaeth reoleiddiol a refeniw byd-eang, fel ein cit sugno mêr yr esgyrn, OsteoBoost.

“Daw buddsoddiad Cyllid Cymru ar adeg gyffrous yn natblygiad Orthos ac fe fydd yn ein galluogi i ehangu ein cyfres o gynnyrch trwy gyflymu’r broses o fasnacheiddio cynnyrch ychwanegol. Rydyn ni hefyd wedi cryfhau ein tîm rheoli i atgyfnerthu datblygiad ein cwmni yn y dyfodol.”

Meddai Dr Richard Thompson, rheolwr buddsoddiad cam cynnar gyda Cyllid Cymru: “Mae gan Orthos dîm rheoli cryf ac mae wedi sefydlu perthnasoedd gyda nifer o brifysgolion i ddatblygu ei eiddo deallusol.

“Mae ganddo enw da, hefyd, am adnabod cynnyrch orthobiolegol arloesol a’u datblygu, ac mae nifer ohonynt eisoes ar werth. Fe fydd buddsoddiad Cyllid Cymru yn galluogi’r cwmni i fasnacheiddio cynnyrch arloesol pellach a dod â nhw at y farchnad, yn ogystal â thargedu marchnadoedd newydd.”

Nawr, mae Orthos yn bwriadu torri i mewn i’r farchnad torasgwrn cywasgiad yn yr asgwrn cefn – marchnad sy’n tyfu’n gyflym, - gydag amcan o 700,000 o achosion torasgwrn o’r fath bob blwyddyn yn yr Unol Daleithiau ac 850,000 y flwyddyn yn Ewrop. Mae torasgwrn cywasgiad yn yr asgwrn cefn yn gyffredin o ganlyniad i osteoporosis, ac yn fwy a mwy amlwg a gwanychol ymhlith y boblogaeth sy’n heneiddio.

Meddai Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, “Rwy’n falch fod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gallu cefnogi Orthos. Mae Cymru wedi dod yn gartref i nifer cynyddol o gwmnïau technoleg feddygol fel Orthos.

“Mae gan y cwmnïau hyn y potensial i gael gwir effaith ar y farchnad feddygol fyd-eang, ond hefyd ar economi Cymru.

“Dan ei rhaglen adfywio economaidd, fe fydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau i ddarparu’r math iawn o amgylchedd er mwyn i fusnesau o’r fath yma dyfu a ffynnu, ac fe fydd yn parhau i annog amgylchedd o’r fath, ac rydw i wrth fy modd gyda’r cyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru.”