Cysylltedd

Yn ystod y 19eg Ganrif, chwaraeodd Torfaen ran flaenllaw ar flaen y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru, trwy haearn, dur a glo a grëodd y byd modern yr ydyn ni’n byw ynddo. Heddiw, mae’r sir yn trawsnewid ei heconomi a’i chymunedau trwy arwain y ffordd yn y chwyldro digidol a sefydlu’i hun fel cwm digidol.

Yng Nghymru, mae dros £425 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ymgyrch fwyaf y Deyrnas Unedig i estyn ffibr band eang cyflym iawn allan, ac fe fydd hyn yn golygu bod 96% o holl gartrefi a busnesau Cymru wedi eu cysylltu erbyn diwedd 2015.

Wrth galon y trawsnewidiad hwn yn Nhorfaen, mae’r ganolfan data adnoddau a rennir yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. I ddechrau, datblygwyd y Ganolfan i ddarparu cyfleuster storio digidol unigryw ar gyfer y sector cyhoeddus, ac ar hyn o bryd mae’n gwasanaethu awdurdod lleol cyfagos Sir Fynwy a Heddlu Gwent. Nawr, mae’r Ganolfan yn gyrru’r ymgyrch i drawsnewid y cwm cyfan fel un system ddigidol integredig.

Nawr, mae ceblau opteg ffibr gallu uchel yn rhedeg hyd cyfan y Cwm, gan wella cysylltedd a chyfleoedd buddsoddi ar gyfer y sector preifat. Mae’r Ganolfan yn ategu at gysylltedd data mewn ardaloedd cyfagos, ac fe fydd yn ehangu ei gwasanaethau i alluogi pob busnes yn Nhorfaen ac ardal ehangach de ddwyrain Cymru i fanteisio ar gyfleusterau digidol sydd gyda’r gorau.

Yn ne’r Sir, mae cyfleuster magu busnesau Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yn darparu lleoliad effaith isel i gwmnïau rhyngwladol sy’n ystyried gosod sylfeini yng Nghymru. Mae gan y Ganolfan hanes ragorol o groesawu buddsoddiad mewnol, a’i gefnogi, gyda mynediad uniongyrchol at ganolfannau arbenigedd o fewn academia a chyfleusterau cyfrifiadurol uchel eu perfformiad.

Mae arfogi pobl ifanc yn Nhorfaen gyda’r offer, yr wybodaeth a’r sgiliau i uchafu eu potensial mewn economi digidol a byd-eang, hefyd yn allweddol. Unwaith eto, mae Torfaen yn arwain y ffordd yn y fenter dysgu digidol arloesol, iLearn Wales, sydd bellach wedi’i gweithredu’n llwyr ac yn galluogi disgyblion, athrawon a rhieni i gael mynediad 24/7 at adnoddau addysgiadol a chanolfannau dysgu â’r dechnoleg orau o fewn y Sir.

Os ydych chi’n penderfynu buddsoddi trwy leoli’ch busnes yn Nhorfaen, yna fe fyddwch chi’n elwa o’r holl elfennau uchod. Mae’n gwefan yn cynnig blas ar yr hyn allwch chi ddod o hyd iddo yn Nhorfaen, fel ardal i leoli’ch busnes – ond y ffordd orau i chi ddarganfod mwy am y rhesymau dros fod yma yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i drafod unrhyw beth gyda chi ac i ddangos sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod!

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblgu Busnes a Marchnadoedd

Ffôn 01633 648371/Symudol 07980682307, E-bost:gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk