Cyllid

Yn aml, mae cymorth ariannol yn ffactor hanfodol i fusnesau sy’n symud. Rydym yn annog twf busnes trwy adnabod ffynonellau cymorth a chyllid mewn meysydd fel datblygu, cydweithio academaidd ac ehangu busnesau.

Gall busnesau yng Nghymru gael mynediad at gyllid masnachol o amrywiaeth o ffynonellau. Mae yna nifer o sefydliadau ariannol ar waith yng Nghymru, fel Banc Datblygu Cymru, sy’n darparu cyllid masnachol trwy fenthyciadau, pecynnau cyfalaf ar gyfer mentrau a chyflwyniadau i fuddsoddwyr trwy eu Buddsoddiadau Angylion Cymru

Gall Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid busnes ar draws nifer o sectorau, gan gynnwys defnyddiau blaenllaw, gweithgynhyrchu, diwydiannau creadigol, ynni a’r amgylchedd, TGCh a gwyddorau bywyd. Rhoddir ystyriaeth hefyd i fusnesau mewn sectorau eraill, fesul achos.

Mae’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth ar gael at ddiben uwchraddio ansawdd cyfleusterau a chynyddu gallu busnesau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli.

Nod y Rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol yw meithrin cymunedau cynaliadwy a hyfyw trwy ddatblygu mudiadau sy’n seiliedig yn y gymuned, sy’n cynhyrchu incwm trwy fasnachu a sydd â strwythur cyfreithiol ac amcanion cymdeithasol.

 

ERDF Logo       South East Wales Community Economic Development Logo