Byw yn Nhorfaen

Mae Torfaen wrth galon rhanbarth De Ddwyrain Cymru ac, yn ein barn ni, dyma’r lle gorau yn y Deyrnas Unedig i fwynhau bywyd. Fe fydd eich staff wrth eu bodd i gael gweithio mewn lle gwych, ond hefyd i allu cymryd mantais o fyw mewn ardal sy’n drysor go iawn.

Tai

Yn Nhorfaen a’r cyffiniau, mae yna amrywiaeth eang o lety i’w brynu a’i rhentu, a hynny mewn lleoliadau trefol, pentrefol a gwledig. Mae’r llety’n amrywio o fflatiau ac ystadau modern, moethus yn y dref i leoliadau maestrefol gwyrdd, trefi marchnad sy’n llawn bwrlwm a phentrefannau gwledig, darluniadol. Fe fydd eich staff yn diolch i chi am y dewis gwych o eiddo yn yr ardal, a’u gwerth am arian.

Addysg

Mae addysg yn allweddol wrth ddenu pobl i ranbarth, ac nid oes prinder lleoliadau dysgu cyn oed ysgol, ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau. Mae’n hysgolion yn datblygu pobl ifanc â sgiliau digidol o ansawdd uchel, a fydd yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer yr economïau digidol a gwybodaeth. Yn ychwanegol at hyn, mae yna nifer o brifysgolion ag enwau da iawn o fewn cyrraedd hwylus. Mae Torfaen hefyd yn lle sydd wedi ymrwymo i gefnogi mentrau sy’n cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer gwaith, a’u gweithredu.

Ar ein gwefan, cewch flas ar yr hyn allwch chi ei ddarganfod yn Nhorfaen, fel ardal i leoli’ch busnes – os ydych chi hefyd yn teimlo bod y rhesymau uchod yn gwneud i chi ystyried lleoli’ch busnes yn Nhorfaen, yna’r ffordd orau i chi ddarganfod mwy am y rhesymau dros fod yma yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i drafod pethau gyda chi a dangos i chi sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd; Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307 E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk