Amdanom Ni

Pwy ydyn ni

Mae Torfaen yng nghornel De Ddwyrain Cymru ac yn cynnig cysylltiadau trafnidiaeth da at farchnad y Deyrnas Unedig. Gyda 91,200 o drigolion, mewn tair cymuned, mae yma seilwaith heolydd rhagorol, safleoedd sydd eisoes yn bodoli ac yn barod i’w defnyddio a’r lleoliadau gorau i fuddsoddi ynddynt.

Tref Cwmbrân sy’n ffurfio de Torfaen. Wrth galon y cwm, mae Pont-y-pŵl sy’n ffocws i lywodraeth leol a gweinyddu. Mae’r dref yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau allweddol ar gyfer y cymunedau yng ngogledd Torfaen.

Yn y gogledd, mae Blaenafon, sy’n enwog fel Safle Treftadaeth y Byd, ac erbyn hyn yn lleoliad i’r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir sy’n gorwedd wrth galon ein hymgyrch ni i drawsnewid.

Mae Torfaen yn ei chyfanrwydd yn gymwys ar gyfer cymorth nawdd buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau Ewropeaidd.

Yn 2012, roedd tua 37,000 o bobl mewn cyflogaeth, gyda 2,500 pellach yn hunangyflogedig. Gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl a gyflogir yn y sector cyllid, TG a busnes wrth i ni ddechrau ar ein siwrnai i fod yn borth gwyrdd, cysylltiedig at y Cymoedd.

Beth ydyn ni’n ei wneud

Economi, Mentergarwch a’r Amgylchedd Torfaen yw’r cerbyd a fydd yn sicrhau tyfiant economaidd cynaliadwy, hir dymor, i Dorfaen, gan ddarparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau yn y fwrdeistref. Cefnogir diwydiannau traddodiadol ochr yn ochr ag ymgyrch â ffocws tuag at dyfu ein busnesau digidol a gwyrdd, yn ogystal â sicrhau prosiectau buddsoddiad mewnol, o ganlyniad i’n hasedau allweddol– ein lle, ein pobl a’n treftadaeth.

Mae ein hamrediad cryno o wasanaethau’n cynnwys:

  • Siop un stop ar gyfer cyngor a chymorth busnes
  • Cymorth gyda Buddsoddiad Mewnol
  • Cyngor cyfrinachol, rhad ac am ddim, ar amrywiaeth eang o destunau busnes
  • Help gyda chymorth ariannol
  • Cyngor ar Farchnata
  • Cofrestr Eiddo Masnachol
  • Clwb Busnes Lleol
  • Cymorth Arbennig i Fentrau Cymdeithasol

Lleoliad busnes strategol, rhagorol – ychydig funudau o draffordd yr M4 ac yn agos at Bont Hafren, gyda chysylltiadau rhagorol ar yr heol rhwng Cwmbrân yn y de, yn arwain tua’r gogledd trwy dref egnïol Pont-y-pŵl at Flaenafon ar flaen y cwm, sy’n gyfoeth o dreftadaeth naturiol.

Diolch i fynediad rhagorol ar y draffordd, mae Torfaen ddwy awr o Lundain a hanner awr o Fryste a Chaerdydd ar yr M4. Mae’r sir 90 munud o siwrnai o Birmingham ar yr M50. Mae’r cysylltiadau da hyn ar y ffordd yn cynnig mynediad hwylus at feysydd awyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghaerdydd, Bryste a Birmingham. Mae mynediad da ar gael ar y rheilffordd i ddinasoedd pwysig, a hynny o orsafoedd Cwmbrân a Chasnewydd, sydd 10 munud i’r de o Dorfaen.

Porth gwyrdd â chysylltedd digidol at y Cymoedd – gan ddefnyddio technolegau digidol, arloesol i gysylltu’n trigolion, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu cyfleoedd tyfu rhagorol i fusnesau sy’n dechrau o’r newydd, entrepreneuriaid a busnesau sydd eisoes wedi ymsefydlu. Mae gan ein Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru hanes o gefnogi datblygiad busnesau’r economi gwybodaeth a thechnoleg uwch.

Cymorth wedi ei dargedu ar gyfer eich busnes – gyda thîm o gynghorwyr busnes profiadol, gallwn helpu’ch busnes i ffynnu, gan gynnig amrywiaeth o wasanaethau diduedd, gan gynnwys cynllunio busnes a chyngor, cyngor ar farchnata a’r amgylchedd, ynghyd â chymorth ariannol a phecyn buddsoddi mewnol arbenigol, wedi ei deilwra.