Cwm Digidol

“Gwneud Torfaen yn Gwm Digidol sy’n darparu cysylltedd systemau cyfan sy’n cynnig cyfle unigryw i fusnesau a buddsoddwyr tra’n sicrhau bywyd o ansawdd uchel i’r gymuned”

Yn y 19eg Ganrif roedd Torfaen ar flaen y chwyldro diwydiannol yng Nghymru trwy haearn a dur a greodd y byd modern yr ydyn ni’n byw ynddo. Heddiw, mae'r Sir yn trawsnewid ei heconomi a’i chymunedau trwy arwain y chwyldro digidol.

Yng Nghymru, mae dros £425 miliwn yn cael ei fuddsoddi, yn yr ymgyrch fwyaf yn y Deyrnas Unedig i estyn ffibr band eang cyflym iawn allan, a fydd yn golygu bod 96% o holl gartrefi a busnesau Cymru wedi eu cysylltu erbyn diwedd 2015.

Wrth galon y trawsnewidiad hwn mae canolfan data adnodd a rennir newydd Torfaen yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. I ddechrau, datblygwyd y Ganolfan i ddarparu cyfleuster storio digidol unigryw ar gyfer y sector cyhoeddus, ac ar hyn o bryd mae’n gwasanaethu awdurdod lleol cyfagos Sir Fynwy a Heddlu Gwent. Nawr, mae’r Ganolfan yn gyrru trawsnewidiad y cwm cyfan yn ei flaen, fel un system ddigidol integredig.

Nawr, mae ceblau opteg ffibr â gallu uchel yn rhedeg hyd cyfan y Cwm, gan wella cysylltedd a chyfleoedd buddsoddi ar gyfer y sector preifat. Mae’r Ganolfan yn ategu at gysylltedd data mewn ardaloedd cyfagos ac fe fydd yn ehangu ei gwasanaethau fel bod holl fusnesau Torfaen ac ardal ehangach De Ddwyrain Cymru yn gallu manteisio ar y cyfleusterau digidol diweddaraf.

Yn Ne’r Sir, canolbwynt gweithgarwch, arloesi a datblygu digidol Cymru yw cyfleuster magu busnesau Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru sy’n darparu man glanio meddal i gwmnïau rhyngwladol sydd am osod sylfeini yng Nghymru. Mae gan y Ganolfan hanes rhagorol o groesawu prosiectau buddsoddi mewnol, a’u cefnogi, gyda mynediad uniongyrchol at ganolfannau arbenigedd o fewn academia a chyfleusterau cyfrifiadurol perfformiad uchel.

Mae arfogi pobl ifanc yn Nhorfaen gyda’r offer, yr wybodaeth a’r sgiliau i uchafu eu potensial mewn economi digidol a byd-eang, hefyd yn allweddol. Unwaith eto, mae Torfaen yn arwain y ffordd gyda’r fenter dysgu digidol arloesol, ILearn Wales sydd bellach yn llwyr weithredol ac yn galluogi disgyblion, athrawon a rhieni i gael mynediad 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, at adnoddau addysgiadol a chanolbwyntiau dysgu â’r dechnoleg ddiweddaraf, o fewn y Sir.

O ran ble’r ydyn ni eisiau bod, mae Torfaen – Cwm Digidol, yn gosod gweledigaeth ble mae Torfaen yn dod yn enwog fel:

  • Y Cwm Cysylltiedig Gwyrdd
  • Lle sy’n gyfystyr â chynhwysiant digidol
  • Sir o gartrefi wedi eu cysylltu a chymunedau ble mae band eang cyflym iawn yn cael i hybu fel y ‘pedwerydd cyfleustod’
  • Safle Treftadaeth y Byd ble mae gwasanaethau diwifr yn rhad ac am ddim
  • Lle sy’n denu cwmnïau yn yr economi gwybodaeth byd-eang, gan greu swyddi o radd uchel a rhwydweithiau cymdeithasol a diwylliannol wedi eu cysylltu
  • Lle sy’n datblygu partneriaethau ffyniannus a deinamig ac yn cydweithio gyda sector preifat sydd ar flaen y datblygiadau
  • Lle sy’n Gymraeg o ran tacteg ond gyda’r gorau yn y byd yn strategol

Os ydych chi’n penderfynu lleoli’ch busnes yn Nhorfaen yna cewch elwa o’r uchod. Ar ein gwefan, cewch flas ar yr hyn allwch chi ei ddarganfod yn Nhorfaen, fel ardal i leoli’ch busnes – ond y ffordd orau i chi ddarganfod mwy am y rhesymau dros fod yma yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i drafod pethau gyda chi a dangos i chi sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod!