Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gwasanaeth cymorth busnes digidol yn cyrraedd carreg filltir Mae dros 100 o fusnesau ar draws Torfaen wedi cofrestru am gymorth

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau bellach wedi cefnogi dros 3,000 o fusnesau Cymru sy’n awyddus i dyfu gan ddefnyddio technoleg ar-lein. Mae busnesau ledled De-ddwyrain Cymru wedi bod yn gyflym i groesawu arloesedd digidol, gyda thros 1,990 yn cofrestru ar gyfer y rhaglen. 

O Facebook ac Instagram, i seiberddiogelwch a diogelu data yn sgil Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, mae busnesau lleol yn rhoi technoleg ar-lein wrth wraidd eu datblygiad. Y dull blaengar hwn yw’r union beth sy’n helpu busnesau uchelgeisiol i gystadlu mewn marchnadoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang. 

Hyd yn hyn, mae dros 3,282 o fusnesau Cymru wedi ymgymryd ag asesiad o anghenion busnes, mae dros 2,681 wedi mynychu gweithdai lleol, ac mae 2,141 arall wedi mynd ymlaen i geisio cyngor busnes digidol arbenigol 1:1. 

Sefydlwyd gwasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau yn 2016. Drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’n rhoi cyngor cynhwysfawr i fusnesau bach a chanolig Cymru ar sut y gallant ddefnyddio technolegau digidol.

 Mae’n wasanaeth annibynnol rhad ac am ddim, ac mae’n cynnwys asesiad o anghenion busnes, gweithdai lleol, cyngor busnes digidol 1:1 a diagnostig gwefan llawn.  Gall busnesau hefyd lawrlwytho’r Cyfeirlyfr Meddalwedd, a chyrchu nifer o offer ar-lein, canllawiau a chynghorion campus o’r ganolfan wybodaeth: businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy.

 Ceisiodd arbenigwyr gollwng olew a chemegau o Gwmbrân, Zwanny Ltd, am help gan Cyflymu Cymru i Fusnesau i farchnata ar-lein ac optimeiddio peiriannau chwilio. Dywedodd Marc Van Der Zwan, sefydlydd y cwmni: “Dangoswyd adolygiad o’n gwefan fod hi’n ymddangos nad oeddem hyd yn oed yn cael ein rhestru ar Google ac nid oeddem wedi’n hoptimeiddio ar gyfer dyfeisiau symudol. Roedd hyn yn golygu bod cwsmeriaid posibl yn diflannu drwy fwlch gweddol fawr yn ein rhwyd. Ac o ran y cwsmeriaid yr oedd gennym, er nad oeddynt yn sylweddoli hyn o bosibl, roedd ein prosesau aneffeithiol yn cael effaith negyddol arnynt gan nad oeddem yn defnyddio system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid.”

 

Dywedodd Mr Van Der Zwan ei fod yn falch o fod wedi gweithredu argymhellion Cyflymu Cymru i Fusnesau i greu gwefan newydd wedi’i hoptimeiddio ar gyfer y peiriannau chwilio a rhoi system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid newydd ar waith. “Golygodd hyn nad oedd angen i ni anfon anfonebau â phapur a phensel mwyach, sy’n fendith o ystyried ein bod bellach yn delio â lefelau uwch o lawer o ymholiadau newydd. 

“Byddwn yn argymell unrhyw fusnes, mawr neu fach, sy’n awyddus i dyfu ac ehangu, neu ddim ond yn chwilio am ffyrdd o aros mewn busnes, i droi at Cyflymu Cymru i Fusnesau. Mae’n wasanaeth annibynnol am ddim, felly pam lai?”

 Dywedodd Julie James, Arweinydd y Tŷ â chyfrifoldeb dros elfennau digidol: “Mae’n wych gweld bod dros 3,000 o fusnesau ledled Cymru wedi defnyddio gwasanaethau Cyflymu Cymru i Fusnesau hyd yn hyn, fel y gwnaeth Zwanny yng Nghwmbrân.  Dangosodd Arolwg Aeddfedrwydd Digidol o Brifysgol Caerdydd yn ddiweddar fod busnesau sy’n manteisio’n llawn ar gyfleoedd a gynigir gan fynediad at dechnolegau digidol a band eang cyflym iawn yn fwy llwyddiannus ac yn gwneud mwy o elw.

 “Gyda’n rhaglen Cyflymu Cymru, ynghyd â chyflwyno’r gwasanaeth yn fasnachol, mae modd i’r mwyafrif helaeth o Gymru bellach gyrchu band eang cyflym iawn.  Mae gennym y Daleb Gwibgyswllt hefyd sy’n medru rhoi cysylltiad hyd yn oed yn gyflymach i fusnesau.

 “Byddaf yn annog busnesau sydd heb ei wneud yn barod i gysylltu â Cyflymu Cymru i Fusnesau i ganfod pa gymorth sydd ar gael iddynt a pha newidiadau y gallant eu gwneud i roi hwb i’w helw.”

Hyd yn hyn, mae dros 120 o fusnesau eisoes wedi cofrestru ar gyfer digwyddiadau i ddod yn 2018, ac mae 118 wedi trefnu apwyntiadau 1:1.

 I dyfu’ch busnes ar-lein cofrestrwch gyda gwasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau drwy ffonio 03000 6 03000, e-bostiwch superfast@businesswales.org.uk neu ewch at https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/

 Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Daleb Gwibgyswllt yn: https://beta.llyw.cymru/cyflymu/gwasanaeth-cyflym-iawn-i-fusnesau

 Gall busnesau wirio bod cysylltiadau band eang cyflym iawn ar gael yn eu hardal yn: https://beta.llyw.cymru/allai-ei-gael

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Awst 2018