Busnesau ac Ysgolion Torfaen yn paratoi ar gyfer Wythnos Fenter gyffrous ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Rhwng dydd Llun 16eg Gorffennaf a dydd Iau 19eg Gorffennaf 2018,  bydd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl dan ei sang gyda gweithgareddau a chyffro wrth iddi gynnal ail Wythnos Fenter flynyddol Torfaen.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae disgyblion o ysgolion ledled Torfaen wedi bod yn datblygu eu sgiliau creadigol, menter a gwaith. Maent wedi bod yn gwneud amrywiaeth o gynhyrchion arloesol ac unigryw - o jariau coffa addurniadol, arwyddion, rhwydi breuddwydion a chynnyrch gardd i sebon naturiol a nwyddau wedi eu hailgylchu - a byddant yn eu gwerthu ar eu stondinau unigol yn y Farchnad yn ystod yr Wythnos Fenter.

Mae cwmnïau lleol Torfaen wedi partneru ag ysgolion ac wedi darparu rhodd o £50 yr un. Mae’r arian hwn wedi helpu’r ysgolion i brynu deunyddiau a chyflenwadau i wneud eu cynhyrchion.

Mae’r busnesau partner hefyd wedi rhoi yn hael o’u hamser a’u cymorth. Maent wedi ymweld â’r ysgolion i fentora, cynnal sesiynau cynllunio busnes a rhannu cyngor gwerthfawr gyda’r disgyblion a’r athrawon ar heriau datblygu menter. Mae’r disgyblion wedi dysgu am amrywiol bynciau busnes – o ddatblygu cynnyrch ac arloesi i ymchwil a marchnata ynghyd â datblygu gwell dealltwriaeth o sefydlu busnes, cynhyrchu incwm trin arian a’r byd gwaith.

Meddai Ashley Harkus o’r cwmni cyfreithiol lleol  Everett Tomlin Lloyd & Pratt a Chadeirydd Clwb Busnes Torfaen  “Mae Wythnos Fenter Torfaen yn gyfle gwych i bobl ifanc Torfaen gael blas ar fusnes a menter a chael dealltwriaeth o sut mae busnes yn gweithredu. Rydym wedi bod wrth ein boddau yn cefnogi’r fenter ragorol hon a helpu ysgol leol. Mae’r plant wedi dangos brwdfrydedd ac ymdrech da iawn. Pob lwc a da iawn i bawb sy’n cymryd rhan.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol ar gyfer busnes, diwylliant, hamdden a thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen “Mae Wythnos Fenter Torfaen yn rhoi cyfle gwych i’n pobl ifanc weld ffrwyth eu llafur ac rwy’n siŵr y bydd yn llwyddiant mawr. 

Amserlen ar gyfer Wythnos Fenter  Torfaen: 16eg – 19eg Gorffennaf

Dyma’r ysgolion a fydd yn cymryd rhan a’u busnesau partner, beth fydd y disgyblion yn ei werthu a’r dyddiad pan fyddant ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 10am a 2pm.

Amserlen ar gyfer Wythnos Fenter Torfaen: 16eg – 19eg Gorffennaf
YsgolBusnesDyddiad ym Marchnad Pont-y-pŵlYn gwerthu

Ysgol Gynradd Dreftadaeth a Reolir yn Wirfoddol Blaenafon

RWA Compliance

Dydd Llun 16eg Gorffennaf

Hadau blodau cymysg wedi eu cymysgu, gyda’r nod o ledaenu ymwybyddiaeth a helpu’r amgylchedd trwy gynyddu nifer y gwenyn a’r gloÿnnod byw

Ysgol Gynradd George Street

Everett Tomlin Lloyd & Pratt

Dydd Llun 16eg Gorffennaf

Bwyd iach i adar ar ffurf peli

Ysgol Gynradd Griffithstown

One to One Mortgage Solutions

Dydd Mawrth 17eg Gorffennaf

Jariau coffa wedi eu haddurno ar gyfer achlysuron arbennig a chodi arian ar gyfer Cartref Nyrsio Rowan House

Ysgol Gynradd y Dafarn Newydd 

Frog Bikes

Dydd Mercher 18fed Gorffennaf

Sebon cyfeillgar i’r amgylchedd ac ecolegol yn defnyddio deunyddiau naturiol o erddi’r ysgol

Ysgol Gynradd Penygarn

Tesco (Pont-y-pŵl)

Dydd Mercher 18fed Gorffennaf

Rhestr siopa magnetig wedi ei argraffu gyda blychau ticio a phin ysgrifennu

Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer

Festival Funk Clothing

Dydd Iau 19eg Gorffennaf

Addurniadau Cymraeg a Saesneg ar gyfer y tŷ, wedi eu gwneud â llaw gyda negeseuon

Ysgol Gynradd Garnteg

Pro Steel Engineering

Dydd Iau 19eg Gorffennaf

Nwyddau i’r ardd wedi eu gwneud â llaw, cylch allweddi a phlaciau allan o ddeunydd wedi ei ailgylchu a rhoddion ail law

At hyn, mae disgyblion cyfnod allweddol 3 o ysgol Uwchradd Abersychan sy’n gweithio tuag at gymhwyster Agored ar gyfer cynllunio gweithgaredd menter wedi bod yn gweithio yn Changing Gearz ar stad ddiwydiannol Panteg. Byddant yn y Farchnad ar ddydd Llun 16eg Gorffennaf yn gwerthu amrywiol nwyddau ymarferol ac addurniadol gan gynnwys rhwydi breuddwydion wedi eu gwneud o ddeunydd wedi ei ailgylchu megis gwifrau, metel a rhuban.

Cynhelir seremoni wobrwyo ar fore dydd Gwener 20fed Gorffennaf a fydd yn cydnabod gwaith a llwyddiant y disgyblion.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Gorffennaf 2018