GWANWYN GLÂN TORFAEN

Fel rhan o ymrwymiad y cyngor at greu Torfaen glanach, gwyrddach, hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer yr ail wanwyn glân ar draws y fwrdeistref ym Mawrth.

Llynedd, cymerodd dros 250 o wirfoddolwyr ran mewn casgliadau sbwriel ym Mlaenafon, Cwmbrân a Phont-y-pŵl, gan gasglu dros 300 sach o sbwriel mewn mwy na 500 o oriau gwirfoddol. Fe wnaethon nhw’n helpu ni i waredu 62 tunnell fetrig o sbwriel a thipio anghyfreithlon o’n strydoedd, parciau a mannau hardd.                                   

I fynd i’r afael â phroblem sbwriel a thipio anghyfreithlon, rydym unwaith eto’n rhoi adnoddau ychwanegol at ein gwasanaethau llinell flaen glanhau strydoedd i gwblhau ‘glanhad dwys’ o’r fwrdeistref, gan daclo strydoedd, mannau siopa, parciau, ochrau ffyrdd a mannau eraill anodd eu cyrraedd o un pen o’r fwrdeistref i’r llall.

Ond mae cadw’r gymuned yn lân yn gyfrifoldeb arnom ni i gyd, a dim ond trwy gydweithio gyda’r gymuned gyfan y gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol a mynd i’r afael â phroblem sbwriel a thipio anghyfreithlon yn Nhorfaen.

Byddwn yn cefnogi gymaint o bobl ag sy’n bosibl, o grwpiau cymunedol, ysgolion, clybiau chwaraeon, busnesau, eglwysi a phartneriaid lleol i ymuno â ni mewn casgliadau sbwriel a glanhau yn eu hardaloedd.

Fel arall, rydym wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau y mae croeso i chi ymuno â nhw. Bydd y rhain yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

Llyn Cychod Cwmbrân. Dydd Gwener 16 Mawrth o 12pm.

Parc Pont-y-pŵl. Dydd Gwener 23 Mawrth o 12pm                                               

Llynnoedd y Garn. Dydd Gwener 6 Ebrill o 12pm. 

Serch hynny, dydyn ni ddim yn credu bod gyda ni’r holl syniadau ac atebion, felly byddai’n dda clywed oddi wrthych chi.

Os hoffech chi gymryd rhan, cofrestrwch eich manylion yn www.torfaen.gov.uk/springclean ac fe wnawn ni gadw mewn cysylltiad â chi gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Mawrth 2018