Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes

Ar ddydd Iau 8fed Tachwedd 2018 daeth dros 75 o fenywod o Dorfaen a de ddwyrain Cymru ynghyd yng Ngwesty’r Parkway yng Nghwmbrân ar gyfer dathliad blynyddol o fenywod mewn busnes a’r cyfraniad y maen nhw’n gwneud i’r economi.

Roedd y rheiny a oedd yn bresennol naill ai wedi sefydlu yn eu gyrfaoedd neu wedi dechrau busnes newydd ac yn cynrychioli amrywiaeth o sectorau gan gynnwys y byd ariannol, y gyfraith, manwerthu, TG/digidol a’r diwydiant bwyd a diod.

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm Economi a Datblygu Busnes Cyngor Torfaen ac fe’i hagorwyd gan Alison Ward, Prif Weithredwr Cyngor Torfaen. Mae’r digwyddiad bellach yn ei chweched flwyddyn ac roedd yn cynnwys rhwydweithio, te uchel a chyfle i siopa wrth y stondinau masnach.

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Rachel Jowitt, Prif Swyddog newydd Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd yng Nghyngor Torfaen a’r fenyw fusnes Jenny Evans, sylfaenydd Jenny Kate Ltd ac enillydd gwobr Menter Prifysgolion Santander. 

Wrth siarad yn y digwyddiad dywedodd Rachel Jowitt “Roedd yn fraint cael fy ngwahodd i siarad yn y digwyddiad lleol arbennig yma.  Gwnaeth y pwnc i fi edrych ar fy hun ac ystyried fy siwrnai bersonol fy hun a’r llwyddiannau a’r heriau yr ydw i wedi eu profi ar y llwybr at fy safle presennol.  Dyw cydraddoldeb rhywiol ddim dim ond yn beth ‘neis’ ond mae’n rhywbeth sy’n hanfodol ac mae wedi ei brofi i fod yn rhywbeth hanfodol, yn fyd-eang, ar gyfer llwyddo i gyrraedd amcanion cymdeithasol a datblygiad cynaliadwy.  Mae’r achos busnes serch hynny’n anorchfygol a dylai ysbrydoli busnesau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i roi hyn ar frig yr agenda.  Mae gan y busnesau hynny sy’n fwy cyfartal nag eraill (does dim un yn berffaith eto) elw uwch, gwella safonau diogelwch a risgiau is - maen nhw’n perfformio’n well na’r rheiny sy’n cystadlu yn eu herbyn.  Byddai cydraddoldeb ym myd gwaith y DU yn gweld £150biliwn pellach yn cael eu rhoi i mewn i’r economi erbyn 2025.  Felly, ar gyfer y genhedlaeth nesaf ac i ysbrydoli merched ifanc, mae Menywod mewn Busnes yn llwyfan hanfodol ble gallwn ddathlu llwyddiant ac ysbrydoli’r rheiny sydd â’r hyder i freuddwydio a chyflawni'r hyn y maen nhw eisiau ei gyflawni.”

Dywedodd Jenny Evans “Roedd yn fraint o’r mwyaf siarad yn nigwyddiad 2018 Menywod mewn Busnes Torfaen. Fel menyw fusnes ifanc, roedd yn fraint i fi gael llwyfan i rannu fy mhrofiadau  ac roeddwn i mor falch fod cymaint o fenywod wedi mwynhau’r hyn oedd gen i ddweud.  Mae cysylltu â menywod busnes eraill yn y gymuned Gymreig yn hanfodol. Hoffwn ddweud diolch wrth Gyngor Torfaen am gydnabod a chefnogi’r digwyddiad pwysig yma.”

 Eleni roedd y digwyddiad yn cefnogi Teenage Cancer Trust, gyda holl elw’r tocynnau a’r raffl yn mynd i’r elusen. Codwyd cyfanswm o £1550.00.

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes yn Economi a Datblygu Busnes Torfaen “Mae hon wedi bod yn noson lwyddiannus iawn unwaith eto a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynychu ac wedi cefnogi’n digwyddiad blynyddol. Mae digwyddiadau rhwydweithio fel hyn yn un o’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig ac rydw i’n annog unrhyw un sydd mewn busnes yng Ngwent i gysylltu â ni i drafod pa gefnogaeth y gallwn ni ei rhoi.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Tachwedd 2018