Gwneuthurwyr ffenestri a drysau alwminiwm newydd yn Nhorfaen, AluView, yn gweld galw a thwf cynnar

ALUBVIEW IMAGE

 Mae AluView, a sefydlwyd gan eu Cyfarwyddwr, Michael Burke, ym Mawrth 2019,  wedi eu lleoli yn Ystâd Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân. Mae’r cwmni yn wneuthurwyr alwminiwm arbenigol sy’n gwneud drysau a ffenestri, deublyg, colfachog, blaenolygon siop, drysau llithro ar draws Cymru a’r De Orllewin. Mae AluView yn gweithio’n agos gyda rhwydwaith cynyddol o osodwyr ac maen nhw wedi mynd i bartneriaeth gyda Smart Architectural Aluminium, cyflenwyr alwminiwm mwyaf y DU sydd wedi rhoi cefnogaeth, hyfforddiant i staff ac arweiniad.

Mae gan Michael dros ddeg mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu alwminiwm, ac mae e wedi gweithio i un o brif gwmnïau'r DU fel Pennaeth Cynhyrchiant. Mae’n dweud “Yn ogystal â chefndir gweithredol cryf rydw i wedi cael profiad hefyd mewn logisteg a chadwynau cyflenwi ac felly rydw i’n credu fy mod i mewn sefyllfa dda i gael AluView i lwyddo’n wirioneddol.” 

Er ei fod wedi dechrau ers ychydig fisoedd yn unig, mae’r busnes, yn ôl Michael, mewn sefyllfa ariannol gref ac yn gweld twf yn nifer ei gwsmeriaid. Yn ogystal â phrynu peirannau, mae’r busnes eisoes wedi cyflogi dau wneuthurwr profiadol, llawn amser i ymdopi â’r galw ar y dechrau.

Dywed Michael  “Mae Alwminiwm wedi tueddu bod yn ddewis poblogaidd ar gyfer defnydd masnachol. Serch hynny, yn ystod y blynyddoedd diweddar mae galw wedi bod am gynnyrch domestig o ansawdd uchel, gyda steil ac sy’n effeithlon o ran ynni sy’n gallu bod yn fuddsoddiad fforddiadwy i berchnogion tai. Felly mae’r cyfleoedd yn y farchnad ddomestig yn union yr hyn mae AluView yn canolbwyntio arno, ynghyd â darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i gwsmeriaid.” 

O ran dewis lleoliad i’w fusnes, mae Michael yn hyderus mai Ystâd Ddiwydiannol Springvale yw’r lleoliad delfrydol, ac mae’n dweud  “‘Allaf i ddim canmol yr ystâd ddigon. Mae’n wych.  Mae lleoli’n hunain yma wedi’n galluogi i weithio yng nghalon ardal ddiwydiannol Gwent ac elwa’n fawr o’r cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog  i gyrraedd ein cwsmeriaid. Mae’r lleoliad wedi bod yn effeithlon o ran cost hefyd gyda threthi’n well o’u cymharu â nifer o leoedd eraill yr oeddwn i’n edrych arnyn nhw.” 

Dywedodd “Rydym ni’n uchelgeisiol iawn gyda’n ffocws a thargedau wrth i ni ymdrechu i fod yn un o wneuthurwyr alwminiwm mwyaf De Cymru.  Rydym yn ceisio tyfu’n organig gan sicrhau ein bod yn gallu cyflwyno’r prosesau a gweithdrefnau cywir wrth i ni fynd ymlaen. Yn y tymor hir ein bwriad yw adeiladu ar ein harbenigedd a’n gallu trwy gyflogi mwy o staff, datblygu’n marchnata ac, yn y pen draw, symud at eiddo mwy yn Springvale. Rwy’n credu bod y dyfodol am fod yn llewyrchus iawn.” 

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cefnogi Busnes yn economi a Mentergarwch Torfaen, “Ar ôl cwrdd â Michael a rhoi help iddo gyda’i syniad yn gynharach eleni, rwy’n hynod o falch ei fod wedi penderfynu lleoli AluView yn Nhorfaen. Mae ei frwdfrydedd, penderfyniad a’i ffordd o ymdrin â’r holl broses wedi bod yn ardderchog.” 

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen, “Hoffwn ddymuno’r gorau i Michael yn ei fusnes newydd. Mae’n wych clywed ei fod eisoes yn cyflogi staff ac am ehangu ymhellach yn y dyfodol, yma yn Nhorfaen.”

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Awst 2019