Lansio ap ffôn symudol sy'n cysylltu cwmnïau lleol â chwsmeriaid

Press Release Image

Mae cwmni o Dorfaen sy’n datblygu apiau yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol gyda thrigolion, trwy ap newydd o’r enw uddr.

Syniad tri gŵr o Dorfaen - Michael O’Neill, gŵr o’r proffesiwn marchnata, Dave Smith, sydd â chefndir mewn peirianneg electronig, a Stuart Arthur, sydd â 15 mlynedd o brofiad fel ymgynghorydd meddalwedd a datblygu apiau ffonau symudol, yw uddr.

Mae’r ap yn cynnig dolen gyswllt uniongyrchol i fusnesau a gwasanaethau i drigolion lleol, sy’n gallu cysylltu, bwcio a hyd yn oed talu am wasanaethau lleol trwy lwyfan cysylltiadau symudol ac e-fasnach cost effeithiol, diogel a hawdd ei ddefnyddio. Mae defnyddwyr uddr yn cyflwyno’u cod post er mwyn datgelu cyfres o fusnesau lleol sy’n cynnig gwasanaethau a chynnyrch yn eu hardal. Bydd y llwyfan wedyn yn darparu cysywllt uniongyrchol gyda’r cwmnïau trwy ap negeseuon WhatsApp neu archebu trwy system daliadau diogel, gan ddibynnu ar y math o wasanaeth.

Dywedodd Michael O’Neill: “Y posibilrwydd o gael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau lleol a’n dinasoedd yn ne Cymru a helpu busnesau llai i dyfu wnaeth yrru cychwyn y busnes.

Mae uddr yn pontio’r bwlch mewn technoleg i fusnesau lleol i’w gwneud nhw’n fwy hygyrch i’r cyhoedd, yn eu hintegreiddio â thechnoleg glyfar ac yn agor cysylltiadau uniongyrchol gyda chronfa newydd o gwsmeriaid posibl. Rydym yn anelu at ddod â gwasanaethau lleol yn ôl i galon y gymuned a chynnig ffordd newydd o hysbysebu eich busnes yn lleol.”

Mewn ychydig dros fis ers lansio’r ap, mae nifer o bartneriaid busnes eisoes wedi cofrestru, gan gynnwys glanhawyr domestig, masnachwyr, prydferthwyr, garddwyr, gwasanaethau busnes a mwy.

Serch hynny dim ond dechrau’r daith yw hyn i uddr. Mae’r tîm eisiau i’r ap gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chynnych ar draws nifer o sectorau i gwsmeriaid, gyda phob un yn cael eu darparu gan fusnesau dibynadwy lleol ac maen nhw felly’n chwilio am fwy o gwmnïau i elwa o fwy o fusnes trwy’r sianel cost effeithiol newydd yma.

Dywedodd Ben Jon Dare, perchennog BJD Relocation Services: “Rwy’n falch o fod yn ymuno a bydd yn gyffrous i weld ble aiff uddr yn y dyfodol. Dylai unrhyw fusnesau sy’n ystyried ymuno ag uddr wneud hynny, gan fod y tîm wedi bod yn wych i ddelio â nhw.  Dydych chi ddim ar eich pen eich hunan ar ôl ymuno fel sy’n digwydd gyda llawer, maen nhw’n rhoi cefnogaeth barhaus ac yn ateb unrhyw ymholiad yn brydlon.”

Gyda mwy o fusnesau a mathau o wasanaeth yn cael eu hychwanegu bob dydd, mae uddr am fod un siop un galwad i gwsmeriaid gysylltu â a chefnogi busnesau lleol.

Dywedodd Dave Smith: “Rydym ni wedi cael ymateb gwych ers lansio’r ap ac rydym ni’n falch iawn o’r nifer o wasanaethau, cynhyrchion a busnesau sydd eisoes wedi ymuno â ni ac sydd wedi dechrau derbyn ymholiadau ac archebon trwy’r ap. Rydym ni’n awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n rhedeg busnes lleol sydd am ddull amgen a chost effeithiol o hysbysebu yn eu hardal. Mantais uddr yw ei fod yn gallu gweithio ar gyfer unrhyw fath o fusnes, fel sy’n amlwg gydag amrywiaeth y busnesau sydd eisoes ar yr ap.  Hefyd, gyda phroffiliau’n dechrau am ddim ond £10 y mis, rydym ni’n credu fod uddr yn cynnig dull cost effeithiol a modern iawn sy’n ddewis amgen yn lle dulliau eraill o hysbysebu’n lleol.”

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cefnogi Busnesau yn Economi a Mentergarwch Torfaen, “Ar ôl rhoi cefnogaeth i dîm Uddr wrth iddyn nhw ddechrau, rwy’n hynod o falch o gael gweld eu busnes yn datblygu ac yn tyfu.  Mae’r math yma o fusnes yn enghraifft ardderchog o sut all technoleg helpu i gefnogi economi leol.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, dirprwy arweinydd ac aelod gweithredol dros yr economi, sgiliau ac adfywio yng Nghyngor Torfaen, “Mae cysylltu cymunedau lleol gyda gwasanaethau lleol trwy lwyfan cyfathrebu ffôn symudol ac e-fasnach hawdd ei ddefnyddio yn swnio’n gyffrous iawn. Mae poblogrwydd uddr yn amlwg i’w weld gyda nifer y cyflenwyr lleol sydd wedi cofrestru eisoes.  Hoffwn i ddymuno’r gorau i’r tîm yn Uddr yn eu menter newydd wrth i’r busnes ddatblygu a thyfu.”

 Mae ap uddr ar gael i’w lawrlwytho am ddim ar iOS ac Android nawr.

Os ydych chi’n credu y gallai uddr weithio i’ch busnes chi, llenwch ffurflen ymholiad ar eu gwefan (www.uddr.co.uk), neu cysylltwch â’r tîm ar uddrservices@gmail.com am fwy o wybodaeth.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Gorffennaf 2019