Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd gyda chefnogaeth gan gyfreithwyr lleol, Watkins & Gunn

Specs shot_ (002) JPEG

 

Mae’r cwmni cyfreithiol lleol, Watkins & Gunn, wedi ymuno gydag Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer fel rhan o’r 3ydd Wythnos Menter Torfaen Flynyddol.

Gan adeiladu ar eu cariad tuag at yr awyr agored a chan eu bod yn awyddus i wneud gwahaniaeth, mae disgyblion blynyddoedd 4 and 5 (Dosbarth Aberdovey) yn yr ysgol wedi dewis canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bywyd gwyllt a’r amgylchedd. Mae’r disgyblion yn gwneud nifer o gynhyrchion i’w gwerthu yn ystod Wythnos Menter Torfaen yng Ngorffennaf sy’n addas at erddi, yn hybu bywyd gwyllt ac yn creu awyrgylch hamddenol i bobl dreulio amser ynddyn nhw.  Maen nhw’n gobeithio bydd garddwyr, rhieni a phobl sy’n frwd dros yr awyr agored a bywyd gwyllt yn prynu eu cynnyrch.

  • Pecynnau Blodau Gwyllt – er mwyn annog gwenyn a chreaduriaid eraill i ddod i’r ardd
  • Cartrefi Pryfed – er mwyn rhoi lloches ddiogel i’r holl bryfed bach
  • Clychau Gwynt –  er mwyn creu awyrgylch gorffwysol yn yr ardd                                                   

Treuliodd Clive Thomas, Partner Reolwr yn Watkins & Gunn amser yn ddiweddar gyda’r disgyblion, gan gymryd rhan yn y cynllun i’w helpu i ddeall mwy am redeg busnes a’r sgiliau y mae eu hangen er mwyn sicrhau llwyddiant.  Mae’r busnes hefyd wedi rhoi arian nawdd i helpu’r disgyblion i brynu cyfarpar a datblygu eu cynnyrch.

Dywedodd Clive “Mae hon yn fenter wych. Roedden ni wrth ein boddau’n cael mynd i’r ysgol a chwrdd â’r plant i drafod rhedeg busnes.  Maen nhw i gyd mor angerddol am eu cynnyrch ac am helpu’r amgylchedd. Maen nhw wedi gwneud fideo sy’n wych!  Rydym wedi gwahodd y plant i ddod i’n swyddfa ym Mhont-y-pŵl i ddangos eu cynnyrch yn ein gardd er mwyn helpu gyda’r gwerthiant.”

Dywedodd athro Blwyddyn 4/5, Callum Phillips “Rydym ni’n credu y bydd hon yn fenter lwyddiannus iawn sy’n adeiladu ar y pryderon a’r problemau sydd yn y cyfryngau o gylch bywyd gwyllt, yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.  Mae pobl yn dod yn fwy ymwybodol o’r byd o’u cwmpas a bydd ein cynnyrch yn galluogi pobl i helpu. Mae’r plant wedi mwynhau’r cynllun menter yn wirioneddol a dydyn nhw ddim yn gallu aros i rannu eu cynnyrch gyda phawb,  Maen nhw wedi cael nodweddion busnes ardderchog gan bobl broffesiynol yn y gymuned leol a’r profiad yn gyfan.” 

Bydd Wythnos Menter Torfaen yn digwydd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod yr wythnos yn dechrau 8fed Gorffennaf: Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer yn gwerthu eu cynnyrch rhwng 10am a 2pm ar ddydd Iau 11eg Gorffennaf a byddan nhw’n rhoi 10% o’u helw i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Gorffennaf 2019