Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1

Enterprise Wk 19 Penygarn Primary

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1

Enterprise Wk 19 Pontnewydd Primary

 

Aeth ysgolion ati i greu amrywiaeth o gynnyrch, o sebon heb olew palmwydd a  bagiau ecogyfeillgar i addurniadau awyr agored a werthwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yr wythnos ddiwethaf. Mynnwch gipolwg ar dudalen Facebook y Cyngor i weld lluniau o bob ysgol a’u cynnyrch.

Ar ddyd Gwener 12fed, daeth y disgyblion at ei gilydd i ddarganfod pwy oedd enillwyr yr Wythnos Fenter yn ystod seremoni wobrwyo'r cyngor. Cynhaliwyd y seremoni i ysgolion cynradd yn y bore, a seremoni'r ysgolion uwchradd yn y prynhawn. Ym mhob seremoni, dywedodd yr ysgolion wrth y gynulleidfa pam y penderfynon nhw fynd ati i greu eu cynnyrch, a chawsant gyfle i ddangos eu fideos marchnata.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, dirprwy arweinydd ac aelod gweithredol dros economi, sgiliau ac adfywio yng Nghyngor Torfaen: “Mae'r sgiliau y mae disgyblion yn eu hennill wrth gymryd rhan mewn mentrau fel yr Wythnos Fenter yn hanfodol i entrepreneuriaid ifanc, ac ni fyddent wedi gallu cyflawni hyn heb gefnogaeth busnesau lleol.

Hoffwn ddiolch i'r holl fusnesau a gymerodd ran eleni am gefnogi'r ysgolion, a buddsoddi £50 i helpu i sefydlu eu busnes. Watkins & Gunn, Business Doctors, Everett Tomlin Lloyd & Pratt, Alliance Marketing Agency, RWA, One2One Mortgage Solutions ac RA Architects - diolch i chi gyd.

“Mae adborth a gafwyd gan yr ysgolion wedi bod yn gadarnhaol, ac roedd y plant wedi mwynhau'r prosiect. Dywedwyd wrthym eu bod hefyd wedi mwynhau gwerthu’u cynnyrch i'r cyhoedd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae rhai ysgolion yn parhau i werthu eu cynnyrch yn yr ysgol drwy weddill y flwyddyn, sy'n newyddion gwych. Efallai y byddwn yn gweld rhai o'r plant ar raglen The Apprentice mewn blynyddoedd i ddod.”

“Hoffwn hefyd ddiolch i Fferm Gymunedol Greenmeadow, ac Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen am roi'r gwobrau i’r buddugol. Roedd y plant yn gyffrous iawn pan gyflwynwyd hwy iddynt.

“Mae'r prosiect hwn yn ei gyfanrwydd wedi bod yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth, a gobeithiwn y bydd mwy o ysgolion a busnesau yn cymryd rhan y flwyddyn nesaf.”

Rhestr wobrwyo’r ysgolion cynradd

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Pontnewydd
Gwobr: Defnyddio TGCh
Rheswm: Defnyddiodd yr ysgol TGCh trwy gydol eu prosiect ac ym mhob agwedd ar farchnata a hyrwyddo

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer
Gwobr: Hysbyseb orau o ran hyrwyddo
Rheswm: Dangoswyd hysbyseb yr ysgol ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol drwy gydol yr Wythnos Fenter gan annog pobl i ymweld â Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Griffithstown
Gwobr: Cynllun Busnes Gorau
Rheswm: Dangosodd yr ysgol arweinyddiaeth gref a rheolaeth ariannol gadarn

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Pen-y-garn
Gwobr: Cynllun cyfathrebu gorau
Rheswm: Fe wnaeth yr ysgol ddefnyddio amrywiaeth o offer marchnata i hyrwyddo’u cynnyrch

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd George Street
Gwobr: Gwobr Amgylcheddol
Rheswm: Dangosodd yr ysgol ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o fater amgylcheddol wrth ddylunio a chreu eu cynnyrch

Enw’r ysgol: ysgol Gynradd George Street
Gwobr: Enillwyr Cyffredinol
Rheswm: Fe wnaeth yr ysgol gynnyrch rhagorol, llunio cynllun busnes effeithiol a gwneud elw da.
Gwobr: Ymweliad dosbarth â Fferm Gymunedol Greenmeadow, a rhoddwyd trwy garedigrwydd y fferm gymunedol

Rhestr Gwobrau Ysgolion Uwchradd
Enw’r ysgol: Grŵp 2 Gorllewin Mynwy (Jariau hapusrwydd)
Gwobr: Defnyddio TGCh
Rheswm:  Defnyddiodd yr ysgol TGCh trwy gydol eu prosiect ac ym mhob agwedd ar farchnata a hyrwyddo

Enw’r ysgol: Grŵp 3 Gorllewin Mynwy (cynnyrch Dreamland)
Gwobr: Ysbryd Cydweithio
Rheswm: Gweithiodd yr ysgol yn dda fel tîm, gan helpu ei gilydd gyda phob agwedd ar y prosiect

Enw’r ysgol: Prosiect Ysbrydoli i Gyflawni
Gwobr: Cynllun busnes gorau
Rheswm: Dangosodd yr ysgol arweinyddiaeth gref a rheolaeth ariannol gadarn

Enw’r ysgol: Grŵp 1 Gorllewin Mynwy (Love the Smell of Sweet Success)
Gwobr: Gwobr Amgylcheddol
Rheswm: Dangosodd yr ysgol ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o fater amgylcheddol wrth ddylunio a gwneud eu cynnyrch

Enw’r ysgol: Ysbrydoli i Gyflawni
Gwobr: Enillwyr Cyffredinol
Rheswm: Fe wnaeth yr ysgol gynnyrch rhagorol, llunio cynllun busnes effeithiol a gwneud elw da.
Gwobr: Ymweliad grŵp â ‘Go Vertical’ yn Stadiwm Cwmbrân, a rhoddwyd trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, dirprwy arweinydd ac aelod gweithredol dros economi, sgiliau ac adfywio yng Nghyngor Torfaen: “Mae'r sgiliau y mae disgyblion yn eu hennill wrth gymryd rhan mewn mentrau fel yr Wythnos Fenter yn hanfodol i entrepreneuriaid ifanc, ac ni fyddent wedi gallu cyflawni hyn heb gefnogaeth busnesau lleol.

Hoffwn ddiolch i'r holl fusnesau a gymerodd ran eleni am gefnogi'r ysgolion, a buddsoddi £50 i helpu i sefydlu eu busnes. Watkins & Gunn, Business Doctors, Everett Tomlin Lloyd & Pratt, Alliance Marketing Agency, RWA, One2One Mortgage Solutions ac RA Architects - diolch i chi gyd.

“Mae adborth a gafwyd gan yr ysgolion wedi bod yn gadarnhaol, ac roedd y plant wedi mwynhau'r prosiect. Dywedwyd wrthym eu bod hefyd wedi mwynhau gwerthu’u cynnyrch i'r cyhoedd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae rhai ysgolion yn parhau i werthu eu cynnyrch yn yr ysgol drwy weddill y flwyddyn, sy'n newyddion gwych. Efallai y byddwn yn gweld rhai o'r plant ar raglen The Apprentice mewn blynyddoedd i ddod.”

“Hoffwn hefyd ddiolch i Fferm Gymunedol Greenmeadow, ac Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen am roi'r gwobrau i’r buddugol. Roedd y plant yn gyffrous iawn pan gyflwynwyd hwy iddynt.

“Mae'r prosiect hwn yn ei gyfanrwydd wedi bod yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth, a gobeithiwn y bydd mwy o ysgolion a busnesau yn cymryd rhan y flwyddyn nesaf.”

Dysgwch mwy am gymorth busnes a datblygu busnes yn Nhorfaen.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Gorffennaf 2019