10 Penodiad Brexit Hyderus yn Freight Logistics Solutions yn Nhorfaen

FLS

 

Sefydlwyd Freight Logistics Solutions o Bont-y-pŵl y diwrnod ar ôl canlyniad y refferendwm ym mis Mehefin 2016. Ar ôl llwyddiant ysgubol dros y tair blynedd ddiwethaf, a symud i’w bencadlys newydd ym mis Ionawr, mae llwyddiant cyfrifon yn ddiweddar wedi cefnogi apwyntiadau newydd a yrrir gan Brexit.

Syniad Ieuan Rosser – cyn Reolwr Gyfarwyddwr y cwmni llafur Smart Solutions – sefydlwyd FLS fel cwmni rheoli cadwyn gyflenwi / anfon nwyddau i gefnogi gweithgynhyrchwyr yn y DU yn y sector cludo nwyddau.

Ar ôl tair blynedd eithriadol o fasnachu ac ar ôl ennill cyfrifon newydd, mae FLS wedi gwneud deg o benodiadau hyderus newydd i’r busnes.

Mae Paul Cleverley, cyn Bennaeth Marchnata Digidol gyda MRA Marketing, Swydd Gaerloyw a chyn Gyfarwyddwr Marchnata gyda Smart Solutions, wedi ei benodi fel Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu. Mae hefyd yn ymuno â’r bwrdd.

‘Cyngor y llywodraeth i weithgynhyrchwyr yn ystod proses Brexit yw cael perthynas newydd gyda rheolwyr cadwyni cyflenwi a dosbarthwyr nwyddau, i’w cefnogi yn ystod y newid yn y farchnad Ewropeaidd. Fy ngwaith i yw sicrhau bod FLS yn un o’r dewisiadau wrth iddynt ystyried pwy i’w caeal fel partner.’

Mae Chris Williams, gynt gyda Sphere Recruitment wedi ymuno fel Cyfarwyddwr Cyllid Cyswllt

“Ar y ffordd i drosiant o £5.6m dros y flwyddyn ddiwethaf, mae FLS wedi gwneud cynnydd anhygoel dros y 3 blynedd ddiwethaf ac mae ganddo gyfradd redeg bresennol o £10.5m. Mae CThEM a chyfnewid arian yn mynd i fod yn elfen gynyddol bwysig o’n busnes. Mae’n mynd i fod yn gyfnod cyffrous dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.’

Gyda phrofiad helaeth yn y sector cludo nwyddau, mae Steve Anderson a Charly Spence wedi ymuno â’r tîm Atebion Cleient fel rheolwyr rhanbarthol. Byddant yn gweithio i gynyddu gwerthiannau ledled y DU a datblygu Lonydd “Ewropeaidd” newydd ar ran ein cleientiaid.

Yn ymuno â’r Tîm Gweithrediadau mae Vickie Dampier-Pearce o Concordia. Bydd yn arwain Tîm Nwyddau Môr ac Awyr. Mae Helen Waite wedi ymuno fel gweinyddwr masnachol i ofalu am y pwysau cynyddol ar gludiant ffordd Ewropeaidd oherwydd Brexit.  Mae Robyn Lewis, hefyd o Concordia, ac Anthony Ford o XPO yn ymuno â’r tîm fel Cynllunwyr Cludiant Ffordd.

Ar ôl cwblhau eu prentisiaeth yn llwyddiannus, mae FLS hefyd wedi penodi Emily Edwards i’r Tîm Cyllid a Ben Jones fel Cynlluniwr Cludiant. Nhw yw’r cyntaf i gwblhau prentisiaeth logisteg fewnol FLS, ac roeddynt yn llwyddiannus iawn.

Aeth Ieuan, Entrepreneur De-orllewin y Flwyddyn Natwest ymlaen: ‘Rydym newydd gychwyn contract logisteg 5 mlynedd arall ar y safle yn Ne Cymru gyda gwelliannau anferth i ansawdd y gwasanaeth ac arbedion mewn costau i’n cleientiaid. Yn sicr, cynyddu ein contractau allanol yw lle mae’r gwaith o ddatblygu’r busnes yn canolbwyntio.

Fel cwmni newydd y flwyddyn yng Nghymru, mae Freight Logistics Solutions wirioneddol yn ‘Fabi Brexit’. Treuliodd Ieuan nifer o flynyddoedd yn gweithio gyda chleientiaid gweithgynhyrchu ledled Cymru a Lloegr a oedd yn cael anawsterau gyda gofynion cludiant. Roeddynt naill ai’n cael trafferthion i gael gyrwyr ar gyfer eu fflyd eu hunain o ganlyniad i’r prinder o yrwyr yn y DU neu’n ei chael yn anodd cael y capasiti a’r ansawdd gwasanaeth sy’n ofynnol i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf. Gydag adnoddau sy’n golygu cyflenwyr dethol, gan ddosbarthu o gwmpas y byd ar ffyrdd, yn yr awyr ac ar y môr, mae FLS yn bartner cludo gyda photensial mawr.

Meddai Ieuan: ‘Mae gan lawer o weithgynhyrchwyr gontractau uniongyrchol hirdymor gyda chludwyr ond rydym wedi canfod bod opsiynau cludiant yn gyfyngedig yn aml oherwydd capasiti’r cludwyr. Mae adnoddau a chostau cystadleuol yn uchel tra bo lefelau gwasanaeth yn isel. Mae Brexit, ar ba bynnag wedd, yn creu set ychwanegol newydd o heriau logisteg a gweinyddol ac mae cleientiaid angen cymorth i ddelio gyda nhw. Mae FLS yn trefnu dros 3000 o ddosbarthiadau’r mis, gan brynu’n swmpus gan gyflenwyr dethol a throsglwyddo’r arbedion hynny i’n cleientiaid.’

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 27th Mehefin 2019