Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen gyda'u sgiliau entrepreneuraidd

Sheila 1

 

Mae’r cyfreithwyr lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chasnewydd, wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen, i gefnogi, mentora ac annog disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a deall sut mae busnes yn gweithio. Mae’r bartneriaeth yn rhan o drydedd menter flynyddol Wythnos Fenter Torfaen sy’n annog busnesau ac ysgolion i weithio gyda’i gilydd.

Mae Sheila Shorney, Rheolwr Swyddfa ar gyfer Everett Tomlin Lloyd & Pratt, ynghyd â chydweithwyr yn y cwmni cyfreithiol, wedi bod yn ymweld â disgyblion blwyddyn 5 yn yr ysgol i drafod, rhoi cyngor ac awgrymiadau a gweithio gyda’r plant. Mae’r plant wedi eu rhannu’n grwpiau adrannol i ganolbwyntio ar bynciau busnes gan gynnwys cyllid, cynhyrchu, iechyd a diogelwch a marchnata.

Ar ôl gwneud gwaith ymchwil rhagarweiniol gyda phlant, rhieni ac athrawon, penderfynodd y disgyblion wneud cynhyrchion sy’n annog plant iau i ymolchi ac felly gwella arferion glendid. Sebonau amryliw – gyda thegan bach fel syrpreis yn y canol – yw un o’r cynhyrchion ar y gweill ar hyn o bryd.

Meddai Sheila “Mae chwarae rhan yn ein cymuned leol wastad wedi bod yn bwysig i ni. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Penygarn, sydd wedi dangos creadigrwydd a brwdfrydedd gwych. Rydym yn meddwl eu bod nhw wedi mwynhau’r profiad gymaint â ni ac rydym yn sicr y bydd eu busnes yn llwyddiant mawr pan fyddant yn gwerthu’r cynhyrchion yn y farchnad ar 10fed Gorffennaf.”

Meddai Mrs Karen Middle, athrawes Blwyddyn 5 “Mae’r plant wedi eu cymell ac wedi ymgysylltu, o ddechrau’r prosiect i’w ddiwedd. Maent wedi cyfuno sgiliau Rhifedd a Llythrennedd, sgiliau Dylunio a Thechnoleg, ynghyd â sgiliau dysgu gydol oes, megis dysgu Cydweithredol. Rwy’n gwybod bod y plant yn edrych ymlaen at weld eu cynnyrch ar werth ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ym mis Gorffennaf. Mae wedi bod yn wych cymryd rhan yn y prosiect Menter.”

Cynhelir Wythnos Fenter Torfaen ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 8fed – 11eg Gorffennaf. Bydd disgyblion Penygarn yn gwerthu eu nwyddau ar ddydd Mercher 10fed Gorffennaf rhwng 10am – 2pm.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28th Mehefin 2019