Ysgolion lleol yn paratoi ar gyfer y 3ydd Wythnos Menter Torfaen flynyddol

generic  PR image; Alliance with Pontnewydd pupils

 

Ar ôl llwyddiant mawr y digwyddiad yma dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae nifer o fusnesau o’r ardal leol unwaith eto’n gweithio gyda disgyblion ysgol yn Nhorfaen fel rhan o drydedd ‘Wythnos Menter Torfaen’ flynyddol y fwrdeistref.

Bydd disgyblion o ysgolion cynradd Wirfoddol Blaenafon, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Tref Gruffydd, New Inn, Pen-y-garn a Phontnewydd yn dylunio ac yn datblygu nwyddau i werthu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng Dydd Llun 8fed Gorffennaf a Dydd Iau 11eg Gorffennaf.

Yn y cyfnod cyn y digwyddiad sy’n wythnos o hyd bydd yr ysgolion yn cael eu noddi a’u mentora gan Alliance Marketing Agency, Everett, Tomlin, Lloyd & Pratt, Cyfreithwyr, One2One Mortgage Solutions, Pro Steel Engineering, Richard Andrews, Penseiri, RWA Compliance  a Watkins & Gunn, Cyfreithwyr.

Hefyd bydd pobl ifanc o ysgolion uwchradd Gorllewin Mynwy, Sant Alban, Croesyceiliog ac Ysgol Gyfun Gwynllyw  sy’n rhan o raglen Ysbrydoli i Waith ac yn gweithio tuag at gymhwyster mewn menter hefyd yn gwerthu nwyddau yn y Farchnad yn ystod Wythnos Menter. Maen nhw’n cael eu noddi a’u mentora gan Matt Preece o’r Business Doctors a RWA Compliance.

Mae Gareth Waters, Cyfarwyddwr gydag Alliance Marketing Agency wedi ymuno gydag Ysgol Gynradd Pontnewydd, Cwmbrân ac mae e wedi ymweld â’r ysgol nifer o weithiau i fentora a chefnogi disgyblion gyda’u paratoadau ar gyfer y cynllun busnes a datblygiad eu cynllun gwerthu a marchnata. Mae Gareth hefyd wedi eu helpu gyda’u brand ac enw eu cwmni yn ogystal â dyluniad eu logo. Dros yr wythnosau nesaf bydd y disgyblion yn datblygu eu cynnyrch, ‘GoGo Bags’, sydd yn fagiau hesian, amgylcheddol-gyfeillgar wedi eu personoli a’u haddurno, y mae disgyblion yn gallu eu defnyddio i gario llyfrau ysgol neu ddillad chwaraeon. Bydd modd eu haddasu hefyd fel sachau storio/pegiau/pecynnau i oedolion.

Dywedodd Gareth “Mae hi wedi bod y brofiad pleserus iawn gweithio gyda’r disgyblion yn Ysgol Gynradd Pontnewydd i’w helpu i ddatblygu busnes bach er mwyn iddyn nhw werthu eu cynnyrch yn ystod Wythnos Menter. Roedd y plant i gyd yn awyddus i gyfrannu o’r dechrau, ac roedd ganddyn nhw syniadau gwych ar gyfer enw’r busnes, sut olwg ddylai fod ar y logo a pha sloganau gellid eu defnyddio. Rwy’n edrych ymlaen at eu gweld nhw’n datblygu eu syniadau ymhellach wrth iddyn nhw barhau i greu deunydd marchnata ar gyfer y cynnyrch, fel taflenni, posteri a ffurflenni archebion a gobeithio byddan nhw’n gwerthu llawer o GoGo Bags unwaith y byddan nhw edi cael eu lansio!”

Dywedodd Sam Rowlands,  Dirprwy Bennaeth yr ysgol, “Rydym yn gwerthfawrogi proffesiynoldeb Gareth ac yn llawn edmygedd ac wedi’n cyffroi ganddo a’i gefnogaeth brwdfrydig a’i gyngor yn y cynllun hwn. Mae’r plant wedi eu hysbrydoli ac yn edrych ymlaen at adeiladu eu busnes. Roedd ganddyn nhw nifer o syniadau a rhoddodd Gareth dasgau bywyd go-iawn i’r plant er mwyn creu eu syniadau mewn ffordd wirioneddol.  Maen nhw wedi cael sgiliau am oes ac maen nhw’n datblygu fel pobl fusnes y dyfodol.”

Bydd yr ysgolion yn gwerthu eu cynhyrchion ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 10am a 2pm. Mae amserlen yr wythnos fel a ganlyn:

Dydd Llun Gorffennaf 8fed: Ysgol Gynradd Stryd Siôr,  Ysgol Uwchradd Gorllewin Mynwy

Dydd Mawrth  Gorffennaf 9fed:Ysgol Gynradd Tref  Gruffydd, Ysgol Uwchradd Gorllewin Mynwy,  Ysgolion Uwchradd Sant Alban / Gwynllyw/Croesyceiliog/Gorll. Mynwy

Dydd Mercher  Gorffennaf 10fed: Ysgol Gynradd Pen-y-garn

Dydd Iau Gorffennaf 11eg: Ysgol Gynradd  Cwmffrwdoer, Ysgol Gynradd Pontnewydd, Ysgol Uwchradd Gorllewin  Mynwy 

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, dirprwy arweinydd a’r aelod gweithredol dros economi, sgiliau ac adfywio yng Nghyngor Torfaen “Mae Wythnos Menter yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu nifer o sgiliau pwysig fel cyllid, rhifedd, datrys problemau a marchnata sydd i gyd ynghlwm wrth redeg busnes.

“Rwy’n hynod o falch bod busnesau lleol unwaith eto wedi cynnig cefnogi a mentora pobl fusnes ifanc y fwrdeistref ac rwy’n edrych ymlaen at weld yr holl gynnyrch ar werth ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yng Ngorffennaf  .”

Bydd seremoni wobrwyo ar ddydd Gwener, 12fed Gorffennaf i ddathlu llwyddiannau’r ysgolion a chydnabod cyfraniadau’r busnesau sydd wedi cymryd rhan.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Mehefin 2019