Gwasanaeth Cymru'n Gweithio newydd yn cael ei lansio i helpu rhagor o bobl i gael swydd

Mae Cymru’n Gweithio yn cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, ac mae’n ceisio cynnig ffordd symlach o ddarparu cymorth cyflogadwyedd ar gyfer unigolion drwy bwynt cyswllt sengl lle gallant gael y cyngor arbennig a'r hyfforddiant, wedi'u teilwra i'r unigolyn, sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi da, tymor hir, ac i gadw’r swyddi hynny.

Eglurodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates “Drwy greu Cymru'n Gweithio rydyn ni am sicrhau bod cymorth hygyrch, mwy personol ar gael ar gyfer pobl yng Nghymru sy'n chwilio am swyddi, lle gallan nhw gael y cyngor, yr hyfforddiant a'r cymorth wedi’u teilwra sydd eu hangen arnyn nhw i gael swyddi da.

Bydd y gwasanaeth cyngor newydd, sy'n rhad ac am ddim, yn ceisio cyrraedd cymaint o bobl ag y bo modd drwy fod ar gael lle bydd yn cael yr effaith fwyaf – boed hynny wyneb yn wyneb yn swyddfeydd Gyrfa Cymru, mewn canolfannau gwaith lleol a hybiau cymunedol, dros y ffôn neu drwy wefan bwrpasol.

Bydd ar gael i bobl dros 16 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg amser llawn, ni waeth lle maent yn byw, beth yw eu sefyllfa o ran hygyrchedd neu beth yw eu hamgylchiadau personol, i'w helpu i gael swydd.

Mae Cymru'n Gweithio yn rhan allweddol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru.

Bydd y cymorth sydd ar gael drwy Gymru'n Gweithio yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer swyddi penodol, chwilio am swydd, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliadau a dod o hyd i leoliadau gwaith. Bydd Cymru'n Gweithio hefyd yn cyfeirio unigolion at raglenni lle gallant gael mynediad at gymorth gyda gofal plant a thrafnidiaeth, sydd yn draddodiadol yn ddau o'r rhwystrau rhag cael swydd.

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Mai 2019