Gweinidog ac AC yn ymweld â busnesau yn Nhorfaen

Pic 3 Flamgard Visit

Yn ddiweddar, estynnodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd cyngor Torfaen, groeso i Lee Waters, AC a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru i Dorfaen. Ymwelodd y gweinidog â nifer o fusnesau yn y fwrdeistref, gan gwrdd ag arweinwyr busnesau lleol a'u staff gyda'r bwriad o ddarganfod mwy am y sector busnesau bach a chanolig, yr economi leol ynghyd â datblygu sgiliau.

Ymhlith y busnesau yr ymwelwyd â nhw oedd Flamgard Calidair, GOS Tool & Engineering a Pro Steel Engineering; hefyd yn mynychu'r ymweliadau â'r safle oedd Dawson Evans, Arweinydd Grŵp yr Economi, Diwylliant ac Adfywio a Dave Leech, Pennaeth Adran yr Economi a Sgiliau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Dywedodd Steve Edwards, Rheolwr Gyfarwyddwr Flamgard Calidair, cwmni sy'n cynhyrchu offer HVAC pwrpasol o ansawdd uchel i'w ddefnyddio ledled y byd, y mae ei bencadlys ym Mhont-y-pŵl “Mae Flamgard bob amser wedi ymdrechu i chwarae rhan weithredol yn y gymuned, felly rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau o'r awdurdod lleol a gweinidogion y llywodraeth. Gwnaethom drafod cryfderau'r sector busnesau bach a chanolig yn ein hardal gyda'r gweinidog, a'r hyn y gallwn ei wneud i roi mwy o gefnogaeth. Rwy'n falch o ddweud mai cynhyrchiol iawn oedd ein trafodaethau! ”

Aeth Steve ymlaen i ddweud “Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a busnesau lleol blaengar eraill, mae Flamgard yn ystyried helpu i greu rhaglen brentisiaeth a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer y rhanbarth i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, a hybu arloesedd a chynhyrchedd yn Ne Cymru.”

Fe wnaeth y grŵp hefyd ymweld â GOS Tool & Engineering yn Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Blaenafon sy'n cyflogi 120 o bobl. Arweinwyr marchnad mewn Cerbydau Rheilffordd- Ffyrdd yn y DU, Trelars Rheilffyrdd yn y DU a'r Almaen a Weldwyr Bôn-weldiadau yn y DU ac Awstralia, maent hefyd yn gosod dros £1.5m o waith is-gontract yn flynyddol i gwmnïau peirianneg lleol. Mae GOS hefyd wedi ennill sawl gwobr am eu dyluniadau a gwobr ar y cyd â Phrifysgol De Cymru am Gynllun Peiriannydd Graddedig Rhwydwaith 75.

Meddai Neil Gregory, Cyfarwyddwr GOS, “Rydym wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu’r busnes ym Mlaenafon, ac rydym wrth ein boddau i weld buddsoddiadau mawr o’r diwedd yn seilwaith Rheilffordd De Cymru. Bydd hyn nid yn unig yn helpu ein cwsmeriaid yn y DU ond hefyd yn Ne Cymru yn gyffredinol.”

Sefydlwyd Pro Steel  Engineering yn 2012 ac mae wedi ei leoli ar y Maes Polo, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl. Mae’r cwmni’n arbenigo mewn gwneuthuriad, peintio, atgyfnerthu, cynnal, cadw a gosod gwaith dur strwythurol ar draws nifer o sectorau ac yn ddiweddar mae wedi dechrau allforio i Ewrop a Gogledd America. Fe wnaeth Richard Selby, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd, dywys y grŵp o amgylch y safle sydd wedi gweithio ar brosiectau yn cynnwys gweddnewid y Stadiwm Olympaidd ac yn ddiweddar, creu draig goch enfawr a gafodd ei theilwra’n arbennig i Ganolfan Confensiwn Rhyngwladol, Safle Celtic Manor.

Meddai Richard “Rwyf yn angerddol dros roi cyfleoedd i bobl ifanc, ac wrth fy modd o chwarae rhan allweddol yn nhermau ariannu a chreu cynllun hyfforddi pwrpasol o fewn y busnes. Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â’r Gweinidog a thrafod materion sy’n effeithio ar y sector Mentrau Bach a Chanolig, yn cynnwys sgiliau.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Medi 2019