Cymorth Busnes COVID-19: CYNLLUN DIOGELU SWYDDI: Rhoi gweithwyr ar seibiant (furlough) yn ystod y Pandemig a Phorth Cyllid a Thollau EM

Bydd gyda porth prosesu ‘Cynllun Cadw Swyddi Coronavirus’ (CJRS) Cyllid a Thollau EM, y gallu i drin 450,000 o hawliadau yr awr pan aiff yn fyw ar Ebrill 20fed.

 

Wedi i hawliadau gael eu cyflwyno, gellir disgwyl taliad am weithwyr ar seibiant, o fewn pedwar i chwe diwrnod gwaith.

 

Yn bwysicaf oll, bydd cwmnïau'n gallu hawlio taliadau seibiant gwaith 14 diwrnod cyn rhediad cyflogres cyflogwr, a thrwy hynny leddfu pwysau llif arian ar unwaith.

 

Mae'r ‘Cynllun Cadw Swyddi’ yn caniatáu i fusnesau roi eu staff ar seibiant a hawlio 80% o'u cyflogau, hyd at £ 2,500 y mis. Mae hyn wedi'i roi ar waith i ddiogelu gweithwyr a fyddai fel arall yn cael eu diswyddo.

 

Fodd bynnag, mae yna feini prawf y mae angen eu dilyn i ganiatáu i’r busnes hawlio’r cyflogau hyn ar ran y gweithwyr. Mae'r prif bwyntiau fel a ganlyn:

 

• Rhaid i'r gweithiwr fod yn gyflogedig cyn, neu ar 28ain Chwefror, bod ar y gyflogres, ac yn cytuno i gael eu rhoi ar seibiant

• Rhaid i'r cyflogwr roi'r cytundeb caled yn ysgrifenedig i'r gweithiwr

• Rhaid i'r gweithiwr gael ei roi ar seibiant am o leiaf 3 wythnos yn olynol

• Ar ôl cael ei roi ar seibiant, ni all y gweithiwr wneud gwaith ar gyfer, neu ar ran, y busnes

• Tra ar seibiant, bydd cyflog y gweithiwr yn agored i dreth incwm arferol a didyniadau eraill

• Gallwch ddewis ychwanegu at gyflog eich gweithiwr, ond nid oes raid i chi wneud hynny

• Os caniateir hynny trwy gontract, caniateir i'ch gweithwyr weithio i gyflogwr arall tra'ch bod wedi eu rhoi ar seibiant

 

Ceir gwybodaeth lawn a chanllawiau pellach yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Ebrill 2020