Llywodraeth Cymru: Cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa’n darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws ac yn cynorthwyo sefydliadau i reoli pwysau o ran llif arian. Bydd o gymorth i fynd i’r afael â bylchau nad ydynt yn cael eu llenwi gan y cynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.Bydd y cam hwn yn targedu microfusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr o bwysigrwydd economaidd neu gymdeithasol allweddol i Gymru, a bydd yn rhyddhau cyllid gwerth £200 miliwn.

  • Gallai microfusnesau, gan gynnwys busnesau newydd, sy’n cyflogi hyd at naw o weithwyr fod yn gymwys i gael cymorth gwerth hyd at £10,000. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff.
  • Gallai busnesau bach a chanolig sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr fod yn gymwys i gael grantiau o hyd at £100,000
  • Bydd cyllid ar gael hefyd i gefnogi busnesau mawr sy’n cyflogi dros 249 o weithwyr. Ystyrir pob cais yn unigol, fesul achos, er mwyn ystyried y mannau mwyaf effeithiol i ddefnyddio cyllid i gyd-fynd â ffynonellau cymorth eraill.

Mae manylion llawn y meini prawf cymhwysedd ar gael yn: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy 

Bydd y broses ymgeisio i fusnesau sy’n gymwys i gael cymorth ariannol trwy’r Gronfa Cadernid Economaidd ar agor ddydd Gwener 17 Ebrill trwy wefan Busnes Cymru. (https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Ebrill 2020