COVID-19: Cyfyngiadau ar gyfer mannau lletygarwch o 6pm 4ydd Rhagfyr

Mae gwybodaeth wedi ei chynhyrchu a’i diweddaru ar ôl ymgynghoriad â’r sector lletygarwch ar gyfer tafarndai, bariau, caffis a bwytai.

Crynodeb: 

  • Gall mannau lletygarwch, gan gynnwys bwytai, caffis, tafarndai a bariau, agor dan do ac yn yr awyr agored ar gyfer bwyta bwyd a diodydd di-alcohol ond mae’n rhaid iddyn nhw gau rhwng 18:00 a 06:00 y bore nesaf.  Ni ellir gweini nac yfed diodydd alcohol ar unrhyw adeg yn y mannau yma a bydd rheolaeth lem ar hyn.

      • Gall gwestai a darparwyr llety eraill aros ar agor a gweini bwyd a diodydd di-alcohol ym mannau’r bar/bwyty yn eu hadeiladau hyd at 22:00 i’r rheiny sy’n aros, ond rhaid iddyn nhw gau erbyn 18:00 i’r rheiny nad ydynt yn aros.

       • Gall y rheiny sy’n aros mewn gwestai a llety arall archebu bwyd a diod ar unrhyw adeg i’w fwyta ac yfed yn eu hystafelloedd eu hunain, ond ni ddylai hyn gynnwys alcohol ar ôl 22:00 a chyn 06:00 y diwrnod nesaf.

       • Gall siopau tecawê heb drwydded i werthu alcohol werthu bwyd a diodydd di-alcohol i’w bwyta ac yfed i ffwrdd o’r siop ar unrhyw adeg.  Gall busnesau â thrwydded i werthu alcohol i’w yfed i ffwrdd o’r siop barhau i werthu alcohol tan 22:00 fel rhan o’r ddarpariaeth tecawê.

Rhaid i bob man gadw mesurau i leihau’r risg o ddal coronafeirws yn eu hadeiladau.  Mae’r rhain yn cynnwys mesurau ar gyfer:

  • Mynediad o dan reolaeth
  • Gweini wrth fwrdd, 
  • Taliad
  • Cadw pellter corfforol 
  • Grwpiau o hyd at 4
  • Gorchuddion wyneb
  • Manylion cysywllt 

Mae manylion llawnach yn :

COVID-19: Restrictions in place for hospitality settings from 18:00 on Friday 4th December (gov.wales)

Wales Guidance for Hospitality - UKHospitality

Hefyd mae cyfarwyddyd diweddar i fusnesau twristiaeth a lletygarwch gadw staff ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod cyfnod y coronafeirws ar gael yn: 

Diogelu Cymru: canllawiau i dwristiaeth a lletygarwch

Mae gwybodaeth am y pecyn o gefnogaeth i’r sector ar gael yn: 

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Bydd sinemâu, aliau bowlio,, neuaddau bingo, mannau chwarae meddal , casinos, amgueddfeydd, orielau a safleoedd treftadaeth a mannau adloniant dan do eraill yn cau, ond ni fydd atyniadau awyr agored i ymwelwyr yn cael eu heffeithio

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Rhagfyr 2020