Lansio Cynllun Gweithredu Allforio newydd ar gyfer economi Cymru

Wedi'i lansio ar 15 Rhagfyr 2020 gan Ken Skates, Gweinidog yr Economi, bydd y cynllun yn darparu cymorth ar unwaith i fusnesau, ac yn ailddyfeisio ac addasu cymorth i ddiwallu anghenion busnesau sy'n allforio yn dilyn coronafirws a diwedd cyfnod trosglwyddo'r UE.

Mae’r Cynllun Gweithredu Allforio yn amlinellu pwyslais Llywodraeth Cymru ar:

  • Adddasu rhaglenni presennol o gymorth allforio fel eu bod yn cyd-fynd â ffyrdd newydd o weithio ag anghenion newidiol busnesau
  • Darparu cyngor a chefnogaeth i allforwyr o Gymru a helpu iddynt reoli diwedd y cyfnod pontio â’r UE
  • Cyrraedd mwy o fusnesau yng Nghymru, yn enwedig y busnesau hynny sydd â’r gallu i allforio
  • Creu capasiti a gallu ar gyfer allforio i sicrhau bod gan fusnesau o Gymru y sgiliau a’r hyder iawn i fod yn allforwyr llwyddiannus
  • Datblygu ymyraethau cefnogi allforio newydd, gan gynnwys treialu menter Clwstwr Allforio newydd i hwyluso rhwydweithiau cryf o gymorth allforio
  • Darparu gweithgarwch tramor mewn marchnadoedd allweddol a pharu y cyfleoedd hyn gyda sectorau ble y mae gan Gymru gryfderau arbennig o fewn sector

Mae Hwb Allforio newydd ar-lein hefyd ar gael i fusnesau. Mae hwn yn adnodd pwysig i gwmnïau o Gymru ac yn cynnig gwybodaeth fyw ar ystod o faterion allforio. Bydd hyn yn cynnal allforwyr presennol a rhai newydd i ddatblygu a mynd i’r afael ag unrhyw heriau y maent yn eu hwynebu yn yr amgylchedd fasnachu yn y dyfodol.

Hefyd, cafodd cyfres o ‘ymweliadau rhithwir â marchnadoedd allforio’ eu trefnu ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol hon i sicrhau y gall busnesau o Gymru barhau i gyfarfod â chwsmeriaid posibl o fewn marchnadoedd targed.

Mwy o wybodaeth yma 

Cynllun Gweithredu Allforio Newydd yn hollbwysig i economi Cymru | LLYW.CYMRU

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Rhagfyr 2020