Diweddariad: Grantiau cymorth ariannol i fusnesau dan gyfyngiadau symud ar gyfer busnesau Torfaen

Ar 30 Tachwedd cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth gwerth £340m wedi'i gyfeirio'n bennaf at y sectorau lletygarwch, twristiaeth a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau i'r flwyddyn newydd gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith i reoli ymlediad Covid-19 yn cychwyn ar ddydd gwener 4ydd Rhagfyr.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant gwahanol: 

  1. Cronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud (drwy’r awdurdod lleol)
  2. Cymorth ERF Sector Penodol i’r Sector (drwy Lywodraeth Cymru / Busnes Cymru)

 Cronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud:

Bydd y Gronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yn darparu’r cymorth ariannol canlynol:

Cronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

  • Bydd busnesau yn y sector lletygarwch sy'n derbyn rhyddhad ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad o £3,000. Bydd busnes manwerthu a'r gadwyn gyflenwi sy'n gymwys ar gyfer SBRR hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.
  • Mae busnesau lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000 os cânt eu gorfodi i gau. Bydd busnesau twristiaeth, hamdden a manwerthu a'r gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.

Sut i gael mynediad i’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau Symud:

Rhaid i fusnesau fod ar restr ardrethi annomestig (NDR) ar gyfer eu hawdurdod lleol ar 1 Medi.

Bydd busnesau lletygarwch a dderbyniodd y Grant Busnes Cyfnod Clo ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol ac sy’n dod o fewn y ddau gategori uchod yn dechrau derbyn taliadau awtomatig drwy’r Gronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i’w cyfrif banc yn ystod mis Rhagfyr. Ni fydd angen i’r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.

Bydd gwybodaeth bellach yn dilyn ar sut y gall busnesau lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £150,000 a busnesau cymwys eraill wneud cais i dderbyn unrhyw arian dan Gronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.

 

 Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden neu gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau. 

Bydd yn rhaid i fusnesau cymwys gyflogi staff drwy PAYE, a naill ai wedi cofrestru ar gyfer TAW neu (wedi'u heithrio rhag TAW) gyda throsiant o fwy na £85,000, neu gwmnïau cyfyngedig sydd â throsiant o fwy na £50,000.

Gall busnesau sydd wedi defnyddio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud hefyd wneud cais i’r gronfa hon os oeddent yn bodloni'r gofynion cymhwyster. 

Bydd offeryn brysbennu ar gael ar wefan Busnes Cymru erbyn 11 Rhagfyr i alluogi busnesau i wirio eu bod yn gymwys i fanteisio ar y gronfa, a bydd y gronfa’n agor i geisiadau ar yr wythnos sy’n dechrau ar 11 Ionawr. 

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: GWYBODAETH BELLACH A MANYLION I DDILYN YN Y MAN

Mae’r wybodaeth uchod yn gywir hyd eithaf ein gwybodaeth adeg argraffu / cyhoeddi a gall newid

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Rhagfyr 2020