Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf

GovTech

Yr wythnos hon, bydd pum cyflenwr yn gorffen gwaith ar Gyfnod 1 Her Catalydd Govtech.

Catalydd GovTech yw cynllun Llywodraeth y DU sydd â’r nod o helpu cwmnïau technoleg i ddatblygu atebion arloesol i heriau’r sector cyhoeddus.

Arweiniodd bid llwyddiannus Torfaen i’r Catalydd GovTech at hyd at £1.25 miliwn mewn arian gan Swyddfa’r Cabinet i annog cwmnïau technoleg i ddatblygu atebion i gyflenwi gwell gofal cymdeithasol i oedolion trwy ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol.

Daeth y pum cyflenwr a ddechreuodd weithio gyda Chyngor Torfaen ym mis Tachwedd 2019 o restr wreiddiol o 272 o gyflenwyr cofrestredig ac 86 o geisiadau.

Yng Nghyfnod 1, derbyniodd y pum cyflenwr gyllid o hyd at £50,000 i dalu am waith ymchwil a chostau datblygu ac maent wedi treulio tri mis yn datblygu eu syniadau a’u profi gydag aelodau’r gymuned, y trydydd sector a sefydliadau eraill.

Ar ddiwedd y cyfnod ymchwil a datblygu hwn, disgwylir y bydd y syniadau newydd yn helpu i gyflenwi gofal cymdeithasol mwy effeithiol i oedolion a gall y gorau o’r rhain dderbyn hyd at £500,000 yng Nghyfnod 2 i droi atebion posibl yn gynhyrchion neu wasanaethau ymarferol.

Meddai’r Cynghorydd David Daniels, Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer Gwasanaethau Oedolion: ‘Mae gwasanaethau cyhoeddus a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu yn wynebu heriau eithaf mawr. Nid oes gennym atebion i’r rhain bob amser.

‘Rydym yn gwybod y bydd gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yn chwarae rhan fawr o ran cadw rhai ohonom yn annibynnol, yn byw yn dda yn y gymuned ac allan o’r ysbyty am gyfnod hirach. Rydym yn gwybod bod angen i ni fod yn fwy galluog o ran targedu cymorth i’r rhai sydd ei angen fwyaf ac os nad ydym yn canfod atebion iechyd a gofal cymdeithasol arloesol, yna ni fydd y gwasanaethau cyhoeddus yn gallu ymdopi â’r galw yn y dyfodol.’

Dywedodd Jim Wright, Rheolwr Tîm Datblygu a Chyfleoedd Dydd ar gyfer Cyngor Torfaen: ‘Ar ddiwedd y cyfnod hwn, byddwn yn ystyried ac adolygu’r atebion a’r broses hyd yma. Yn ystod misoedd Chwefror a Mawrth, y cam nesaf fydd y pum cyflenwr yn cyflwyno adroddiadau ysgrifenedig a chyflwyno eu hachosion busnes i’r cyngor a Swyddfa’r Cabinet. Yna, bydd gweithdy yn penderfynu pa gyflenwr neu gyflenwyr sydd a’r potensial i symud ymlaen i Gyfnod 2, a gall hyn fod werth hyd at £500,000 yr un.’

Nodiadau i olygyddion

Mae Catalydd GovTech yn fecanwaith i alluogi i’r sector cyhoeddus gaffael atebion arloesol digidol a thechnolegol trwy ymgysylltu â chwmnïau arloesol i gael mynediad at yr atebion gorau. 

Agorodd Cyfnod 1 yr her ar 10fed Mehefin a’r diwrnod cau ar gyfer ceisiadau oedd 24ain Gorffennaf 2019.  Cofrestrodd 272 o gyflenwyr ar gyfer yr her drwy borth Innovate UK ac o hyn derbyniwyd 86 cais o bob cwr o’r DU, gyda 9% yn geisiadau gan fusnesau yng Nghymru.            

Ar ôl asesiad gan banel annibynnol Innovate UK, dyfarnwyd 5 contract i ymgymryd â phrosiectau arloesol gan gynnwys amrywiaeth o dechnolegau digidol.

Bydd Cyfnod 2 yn para 12 mis.

Y pum cwmni a ddewiswyd ar gyfer Cyfnod 1 oedd:

  • Analytic Engines sy’n cyflenwi atebion data creadigol, chwim sydd mor unigryw â’r heriau maent yn eu datrys. Yn y gorffennol maent wedi cefnogi sefydliadau ar draws pob cyfnod o’u taith data. Eu nod yw datblygu gwell deallusrwydd, lleihau cymhlethdod ac optimeiddio perfformiad.
  • Mae CarefulAI yn gwmni data, cyfrifiaduron, rheoli a gwyddoniaeth ymddygiadol moesegol. Eu nod yw galluogi i systemau iechyd ac iechyd cymdeithasol i gyflenwi gwelliannau decplyg, mewn modd sy’n lleihau risg buddsoddiad mewn technolegau data.
  • Mae nquiringminds yn gwmni sy’n arbenigo mewn Dinasoedd Clyfrach, dadansoddi data a Rhyngrwyd y Pethau. Mae atebion yn y gorffennol wedi canolbwyntio ar drawsnewid digidol, defnyddio arbenigrwydd yn Rhyngrwyd y Pethau a mannau dadansoddi data i ddatgloi effeithlonrwydd ac arbedion costau mewn prosesau presennol a rhai newydd.
  • Sylfaenwyd Service Robotics i ddod â manteision roboteg a’r chwyldro AI i bobl gyffredin, trwy gyflenwi atebion byw’n annibynnol i oedolion hŷn. Mae eu gwasanaeth yn cynnig amrywiol alluoedd ychwanegol o ran monitro a rheoli iechyd corfforol a gwybyddol ynghyd ag integreiddio gyda thechnoleg gynorthwyol arall.
  • Mae Spry Care yn gweithio i wella cyflymder ac ansawdd caffaeliad gofal yn y cartref a rheolaeth er budd cynghorau, gofalwyr, cleientiaid a’u teuluoedd.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Chwefror 2020