Arian Gwella Eiddo ar gyfer Canol Tref Pont-y-pŵl

Pontypool

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen li yn lansio rhaglen grant newydd o bwys gyda’r nod o adfywio adeiladau allweddol yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl. Mae Cronfa Fuddsoddi Canol Tref Torfaen, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cefnogi prosiectau gwella adeiladau masnachol neu ddefnydd cymysg masnachol/preswyl gyda grantiau ar gael hyd at £250,000. 

Beth yw Cronfa Gwella Eiddo Trefol?

Bydd y gronfa grant yma'n rhoi cymorth ariannol i ymgeiswyr I wella'u heiddo masnachol yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl. Diben y gronfa yw gwella gwedd adeiladau, gan gynnwys blaenau siopau, a mannau mewnol gwag. Bwriad y cynllun yw atgyfnerthu hyfywedd economaidd trwy greu swyddi, a sicrhau bod eiddo gwag ac arwynebedd llawr busnesau'n cael eu defnyddio unwaith eto. 

Beth yw Cronfa Grant Byw Canol Trefi?

Bydd y gronfa grant yma'n rhoi cymorth ariannol i ymgeiswyr I wella'u heiddo ar gyfer dibenion preswyl. Bwriad y cynllun yw adfywio mannau gwag neu fannau uwchben siopau sydd ddim yn cael eu defnyddio'n llawn i greu eiddo masnachol a chartrefi yng nghanol tref Pont-y-pŵl. 

Pa gymorth sydd ar gael?

Bydd cymorth ariannol ar gyfer y naill gronfa grant a'r llall hyd at uchafswm o 70% o gyfanswm cost cymwys y prosiect, hyd at uchafswm o £250,000. Mae'r grantiau i gyd yn ôl disgresiwn y Cyngor a chaiff ceisiadau'u hasesu ar sail unigol a chystadleuol. Fydd unrhyw wariant a/neu waith wedi’i ddechrau cyn cymeradwyo'rgrant ddim yn gymwys i dderbyn arian. 

Ydw i'n gymwys?

Mae'r Gronfa yn agored i fusnesau a phobl sy'n berchen ar eiddo yn yr Ardal Wella Fasnachol benodol yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl. Mae'r arian ar gael i berchnogion eiddo rhydd-ddaliad neu rywun sydd ag isafswm o brydles 7 mlynedd yn weddill ar yr eiddo yn unig. Os yw'r ymgeisydd yn ddeiliad prydles, rhaid iddo/iddi gaelcaniatâd y rhydd-ddeiliad. 

 phwy ydw i'n cysylltu?

I gael gwybod a fyddai'ch adeilad/prosiect arfaethedig chi yn gymwys, ffoniwch y Tîm Economi ac Adfywio Strategol yng Nghyngor Torfaen ar 01633 648809 neu danfonwch neges e-bost at Rebecca.Hartley@torfaen.gov.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Chwefror 2020