Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Cynhaliwyd y digwyddiad a drefnwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen a Datblygiad Economaidd Casnewydd, yn Rodney Parade, Casnewydd.

Daeth dros 100 o bobl busnes o amrywiaeth o sectorau i gymryd mantais o gyfle am ddim i gyflwyno’u busnesau i’w gilydd trwy rwydweithio anffurfiol ac wedi ei hwyluso, a bwffe.

Hwn oedd yr ail ddigwyddiad Cwrdd â’ch Cymydog Busnes a gynhaliwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen, Cyngor Torfaen ac mae’n dilyn menter lwyddiannus gyda Blaenau Gwent yn 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen: “Mae rhoi cyfleoedd i helpu i ffurfio perthnasau busnes ar draws ffiniau sirol yn gam cadarnhaol tuag at gryfhau ein heconomi leol.  Rwy’n siŵr y bydd mentrau llwyddiannus ar y cyd fel y rhain yn helpu i adeiladu a gwneud y mwyaf o frwdfrydedd ac ymrwymiad busnesau yn y rhan yma o dde ddwyrain Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Roedd hwn yn ddigwyddiad ardderchog gyda chymaint o bobl yno ac roedd yn wych cwrdd â chynifer o bobl sy’n cynrychioli ein busnesau anhygoel yng Nghasnewydd a Thorfaen.  Mae cydweithio gyda’n cymdogion a chyflwyno busnesau i’w gilydd, yn gwneud synnwyr perffaith gan ein bod ni i gyd yn rhannu’r un uchelgais i helpu cyflogwyr i ffynnu, hybu’r economi leol a gwella cyfleoedd am swyddi i’n trigolion.”

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau cefnogi busnes yn Nhorfaen neu Gasnewydd, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

 

Economi a Mentergarwch Torfaen

Mae Economi a Mentergarwch yn rhoi cefnogaeth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau ym mwrdeistref Torfaen, gan gynnwys cyngor busnes a marchnata, clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen, cyfeirio at asiantaethau busnes, cefnogi busnesau cychwynnol a helpu gyda chael hyd i eiddo ar gyfer y busnes. Gallwn hefyd roi cefnogaeth benodol i fusnesau sydd am symud i’r fwrdeistref. Rydym hefyd yn rheoli Canolfan Arloesi Busnes Cymru Springboard ~ Cymru, cyfleuster i fusnesau technoleg uchel eu twf.

www.southwalesbusiness.co.uk

E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk

Ffoniwch: 01633 648644

Twitter: @TorfaenBiz/@TorfaenBizCymru

Facebook: @TorfaenEnterprise

Casnewydd

 @NCCBusSupport                Newport City Council Business Support

Gall Tîm Datblygu Economaidd Cyngor Dinas Casnewydd gynnig cefnogaeth gyfrinachol am ddim i helpu i gael hyd i leoliad addas ar gyfer busnes, rhoi cyngor ar reoliadau’n ymwneud â’r cyngor, a chynorthwyo i gael hyd i gymorth ariannol a chyngor arbenigol gan asiantaethau partner.

Rydym yn cysylltu busnesau â’i gilydd ac yn rhoi cyngor ar gyfleoedd i rwydweithio mewn busnes.

E-bostiwch business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 i drafod eich anghenion busnes ymhellach.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Chwefror 2020