Clefyd y Llengfilwyr - Atgoffa busnesau ar frys i wirio'u systemau dŵr cyn ailagor'

legionnaires

 Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo barhau i lacio, mae busnesau a pherchnogion adeiladau’n cael eu hatgoffa i wirio gwaith cynnal a chadw adeiladau wrth iddyn nhw ailagor.

 Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen am godi ymwybyddiaeth gyda busnesau o risg gynyddol o facteria clefyd y llengfilwyr o ganlyniad i fod systemau dŵr heb gael eu defnyddio yn ystod y cyfnod clo.

 Gellir dal clefyd y llengfilwyr trwy anadlu darnau bach o ddŵr yn yr awyr sy’n cynnwys bacteria Legionella. Mae symptomau yn cynnwys twymyn, peswch a niwmonia.

 Gall y clefyd fod yn fwy difrifol mewn dynion dros 50 oed, y rheiny sy’n ysmygu a phobl â chlefyd cronig ar yr ysgyfaint a systemau imiwnedd gwan.  Nid yw’n lledu o berson i berson.

 Gofynnir i bobl sy’n rheoli eu hadeiladau eu hunain ddilyn y cyngor diweddaraf gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ac Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i helpu i leihau’r risg o glefyd y llengfilwyr wrth iddyn nhw baratoi i ailagor ar ôl y cyfnod clo.

 Mae’n cynnwys golchi dŵr ffres trwy systemau dŵr oer yn ogystal â chynyddu tymheredd systemau dŵr poeth i dros 60°C er mwyn diheintio’r system.  Dylid gwneud hyn fel rhan o asesiad risg trwyadl ac efallai bydd angen gwneud gwaith pellach, yn enwedig os oes gennych systemau cawodydd ac wedi ymgymryd â gwaith yn ystod y cyfnod clo.

 Mae angen ystyried pob system ddŵr gan gynnwys y rheiny â thanciau dwr bach fel systemau dŵr dan y cownter a systemau cyfunol.

 Dylid ymgymryd ag asesiad risg o systemau dŵr mewn siopau, siopau trin gwallt, swyddfeydd, gwestai, campfeydd, clybiau chwaraeon, clybiau golff, gwestai, tafarndai, clybiau, bwytai, eiddo sy’n cael eu rhedeg yn wirfoddol ac unrhyw le sydd â system ddŵr ac sydd ar gau ar hyn o bryd a gweithredu rheolaeth ddigonol un unol â’r canllawiau presennol.

 Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn www.hse.gov.uk/legionnaires

 Gwelwch y ddolen isod at ganllawiau ar glefyd y llengfilwyr: risgiau’r cyfnod cyfyngiadau ac ailagor yn ddiogel.

 Clefyd y llengfilwyr: risgiau’r cyfnod cyfyngiadau ac ailagor yn ddiogel.

 Mae dogfen ganllaw SSIA yn cynnig cyngor a gwybodaeth hanfodol ar y camau y mae eu hangen er mwyn lliniaru peryglon Legionella.

Clefyd y Llengfilwyr: risgiau’r cyfnod cyfyngiadau ac ailagor yn ddiogel (Cymraeg)

Gweminar Legionella

https://attendee.gotowebinar.com/recording/772254493272990733

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Gorffennaf 2020