Llwyddiant Grantiau Cychwyn Torfaen

TEE Covid Start Up Grant WELSH2

Rydym yn falch o gyhoeddi o fewn yr wythnos gyntaf, ein bod wedi cymeradwyo 22 o grantiau cychwyn sef cyfanswm o £55k, gyda'r arian yn cyrraedd y busnesau yn gyflym a'u helpu i ddiogelu’u rhagolygon busnes yn y dyfodol

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020

 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000 

 • Heb fod yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Grant Ardrethi Annomestig, y Gronfa Cadernid Economaidd 

 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru

Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol

 

  • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM

 

  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW

 

  • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM

 

  • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020

 

Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis

Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru i gael cymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru unwaith y dyfernir y grant

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes

Mae’r Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y grant i’w weld yma

Gellir gwneud ceisiadau o’r 29ain Mehefin 2020 drwy’r

https://iweb.itouchvision.com/portal/f?p=customer:category_link:::::CUID,LANG:A8EE6F20C0EE01F7802E0553914601A8EC0D0EF0,CY&P_LANG=cy

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020