Busnes Cymru: Bydd pob siop yng Nghymru sy'n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ailagor o ddydd Llun 22 Mehefin 2020

TEE Covid Information WELSH

Bydd busnesau manwerthu yn cael ailddechrau masnachu os gallant gymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â'r ddyletswydd yng nghyfraith Cymru i gadw pellter cymdeithasol, a hynny er mwyn arafu lledaeniad yr haint a diogelu gweithwyr a chwsmeriaid mewn siopau.

Mae'r newidiadau yn rhan o gyfres gynhwysfawr o gamau a fydd yn cael eu cyflwyno gam wrth gam bob dydd Llun.

Daw hyn yn sgil pedwerydd adolygiad statudol Gweinidogion Cymru o reoliadau’r coronafeirws, gan ddefnyddio'r dystiolaeth wyddonol a meddygol ddiweddaraf gan Grŵp Cynghori Gwyddonol y DU ar gyfer Argyfyngau, Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru a chyngor gan Brif Swyddog Meddygol Cymru.

Adeg yr adolygiad nesaf, ar 9 Gorffennaf, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried amryw o opsiynau penodol ar gyfer agor:

  • llety gwyliau hunangynhwysol
  • gwasanaethau gofal personol, fel gwasanaethau trin gwallt a harddwch, drwy apwyntiad

Bydd trafodaethau hefyd yn cael eu cynnal â'r sector lletygarwch ynghylch y posibilrwydd o ailagor tafarndai, caffis a bwytai yn raddol, gan gynnal rheolau llym o ran cadw pellter cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru. sy’n cynnwys gwybodaeth am gau busnesau, gwaith a chadw pellter corfforol

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Gwelwch grynodeb o fusnesau sy'n gallu agor a'r rheiny sydd i barhau ar gau o ddydd llun 22ain Mehefin (Y wybodaeth o Lywodraeth Cymru - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau coronfeirws) (Cymru) 2020, fel y'w diwygiwyd a'r newidiadau wedi ein harddangos (20.06.20)

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020