COVID-19: Grant Busnesau Cychwynnol Torfaen

TEE Covid Financial Support

Grant yw hwn i gynnig cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau ymarferol ac ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Amcan y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chefnogaeth llif arian yn syth i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd Covid-19. Mae’r grant yn  ceisio mynd law yn llaw â mesurau arall sy’n ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, metrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae’r meini prawf cymhwyster ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau mewn busnes rhwng 1af Ebrill 2019 a 1af Mawrth 2020
 • Trosiant ariannol blynyddol disgwyliedig o lai na £50,000
 • Ddim yn derbyn Cymhorthdal Incwm i’r Hunangyflogedig, Grant Ardrethi Annomestig, Cronfa Cadernid Economaidd
 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid bod gan fusnesau un neu fwy o’r canlynol
  • Rhif Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
  • Gohebiaeth sy’n cadarnhau cofrestriad gyda CThEM
  • Wedi cael cwymp mewn trosiant o dros 50% o ganlyniad i Covid-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020
  • Rhaid i fusnesau a gynhelir geisio cynnal cyflogaeth am 12 mis

Bydd canllawiau pellach a gwybodaeth ar sut i wneud cais yn dilyn yn yr wythnos sy’n cychwyn 29ain Mehefin 2020.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau rheolaidd gan Economi a Mentergarwch Torfaen yn syth at eich cyfeiriad e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Mehefin 2020