Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi newidiadau yn y mesurau cyfyngu symudiadau yng Nghymru, ynghyd â busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol yn gallu paratoi i ailagor ymhen 3 wythnos.

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ar 29ain Mai 2020 y newidiadau ar ôl trydydd adolygiad statudol o’r rheoliadau gan Weinidogion Cymru.

O ddydd Llun 1 Mehefin 2020, bydd aelodau o ddwy wahanol aelwyd yn yr un ardal leol yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, mae’n rhaid i bobl ddilyn arferion llym o ran cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo, i reoli lledaeniad y feirws. 

Yn gyffredinol mae lleol yn golygu peidio â theithio mwy na phum milltir o’ch cartref, i leihau’r risg y bydd y coronafeirws yn lledaenu o ardal i ardal. 

Mae’r newidiadau yn golygu y gall pobl gyfarfod ag aelodau o aelwyd wahanol yn yr awyr agored yn ei hardal leol ond bydd yr holl reolau eraill i ddiogelu pobl rhag y coronafeirws yn parhau ar hyn o bryd. 

Dylai busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n gallu cydymffurfio â’r ddyletswydd i gadw pellter corfforol, ddechrau paratoi i ailagor yn ystod y tair wythnos nesaf. 

Bydd penderfyniad a fydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol yn ailagor yn cael ei wneud yn ystod yr adolygiad nesaf ar 18 Mehefin a bydd yn dibynnu ar y dystiolaeth wyddonol a meddygol. 

Bydd mannau prydferth a safleoedd twristaidd yn parhau ar gau. 

I gael gwybodaeth fanwl bellach ewch i wefan GOV.Wales lle mae cyfarwyddyd llawnach, ynghyd â Chwestiynau Cyffredin ar newidiadau i’r rheoliadau o’r 1af Mehefin i’w gweld.

Ffynhonnell : Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mehefin 2020