Arolwyg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2020 nawr ar agor

new 4 DMS Facebook Image WELSH

Ydych chi'n cynnal busnes bach yng Nghymru? Hoffem wybod sut mae'ch busnes yn defnyddio technoleg ddigidol.

A fyddech cystal â rhoi 10 munud o’ch amser i lenwi ein harolwg a'n helpu i ddeall sut mae busnesau yng Nghymru yn ymaddasu i fyd digidol?

Mae Cymru, fel y mwyafrif o genhedloedd eraill, yn mynd drwy gyfnod o drawsnewid cyflym o ganlyniad i bandemig COVID-19 dros y misoedd diwethaf. Felly mae technolegau digidol bellach yn llawer mwy canolog i fusnesau a chymdeithas wrth i fwy o weithwyr ddechrau gweithio gartref. Mae tystiolaeth o Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol yn dweud wrthym bod 51% o fusnesau bach a chanolig (BBaChau) wedi defnyddio band eang cyflym iawn i gynyddu elw.

Mae’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol yn mesur defnydd technoleg ddigidol mewn BBaChau yng Nghymru ac yn ceisio deall y newid dros amser.  Yn awr, byddem yn hoffi gwahodd BBaChau i gymryd rhan drwy ymuno â’r arolwg.  Bydd yr holl fusnesau a fydd yn cymryd rhan yn arolwg 2020 yn gymwys i dderbyn copi o’u Sgôr Aeddfedrwydd Digidol (bydd hwn yn cael ei anfon at bob cyfranogwr hwyr 2021*).

Drwy gymryd rhan, bydd busnesau yn gallu cefnogi’r ymchwil pwysig hwn, darparu gwybodaeth ar gyfer gwaith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â band eang cyflym iawn a chyfrannu tuag at ddatblygu Cymru fel gwlad ddigidol.

Mae'r tîm arolygon yn gwerthfawrogi cefnogaeth busnesau i lenwi'r holiadur hwn yn ystod cyfnod anodd y pandemig.

Gellir gweld yr arolwg yn: https://bit.ly/3cSX9mL

Cysylltwch â: superfast@cardiff.ac.uk

 * Darparwch eich cyfeiriad e-bost a bydd eich sgôr aeddfedrwydd digidol ar gyfer eich busnes chi yn cael ei anfon atoch yn gynnar yn 2021.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mehefin 2020