Cronfa Cadernid Economaidd newydd gwerth £500 miliwn wedi'i lansio ar gyfer Cymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi cronfa newydd gwerth £500 miliwn heddiw i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi Cymru, busnesau ac elusennau sy’n profi gostyngiad enfawr mewn masnachu o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Nod y Gronfa Cadernid Economaidd yw cau bylchau’r cynlluniau cefnogi sydd eisoes wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig, a fydd yn gwarantu 80% o gyflogau ac incwm pobl. 

Bydd y gronfa newydd gwerth £500 miliwn yng Nghymru yn cefnogi cwmnïau o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, gyda ffocws ar y rhai nad ydynt wedi elwa eisoes o’r grantiau coronafeirws sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gronfa gwerth £500m yn cynnwys dwy brif elfen: 

  • bydd cronfa newydd Banc Datblygu Cymru gwerth £100 miliwn ar gael i gwmnïau sy’n profi problemau llif arian o ganlyniad i’r pandemig a bydd yn darparu benthyciadau sydd rhwng £5,000 a £250,000 gyda chyfraddau llog ffafriol.
  • hefyd bydd busnesau’n gallu elwa o bot argyfwng gwerth £400 miliwn yn darparu’r canlynol: 
  1. Grantiau o £10,000 ar gyfer micro-fusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff. Bydd y busnesau cymwys yn gallu gwneud cais erbyn canol mis Ebrill.
  2. Grantiau o hyd at £100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o gyflogeion. Bydd y busnesau cymwys yn gallu gwneud cais o’r wythnos nesaf ymlaen.
  3. Cefnogaeth i gwmnïau mwy yng Nghymru, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd allweddol i Gymru. Bydd yr elfen hon yn agored i fusnesau cymwys yn ystod y pythefnos nesaf.

 Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn yn cefnogi busnesau sy’n cael eu gorfodi i roi’r gorau i fasnachu dros dro – i fynd ati i “aeafgysgu” – neu sydd angen cefnogaeth llif arian i addasu i ffordd o weithio o bell.

 Mae’r gronfa newydd yn adeiladu ar y pecyn cefnogi busnes gwerth £1.4 biliwn sydd wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar Fawrth 18, sy’n darparu gwyliau gostyngiad ardrethi am flwyddyn gyfan i bob eiddo heblaw am yr eiddo mwyaf yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden a chymorth grant i fwy na 70,000 o fusnesau bach.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020