Llywodraeth Cymru: Cymorth i fusnesau i ddelio gydag effaith coronvirus

Welsh_Government_logo

Isod mae llythyr dyddiedig 17eg Mawrth 2020 gan Ken Skates, AC, Gweinidog Economi, Trafnididaeth a Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru ar y cymorth i fusnesau i helpu i ddelio ag effaith coronavirus.

Mae ein heconomi bellach o dan fwy nag erioed o bwysau wrth i ni geisio ymateb i effaith drychinebus bosibl coronafeirws.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu er mwyn helpu busnesau i ddelio ag effeithiau’r feirws hwn.

Rydym yn cyflwyno ar unwaith becyn cymorth ar gyfer busnesau er mwyn eu helpu i wynebu effeithiau coronafeirws a rhoi’r sicrwydd, y sefydlogrwydd a’r diogelwch sydd eu hangen arnynt.

Rydym wedi cyhoeddi dros £200 miliwn ar gyfer busnesau bach i’w helpu nhw yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £51,000 neu’n llai yn cael rhyddhad o 100% ar eu hardrethi busnes, a bydd tafarnau sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 yn cael gostyngiad o £5,000 ar eu bil. Caiff y broses hon ei gweinyddu gan eich awdurdod lleol.

Bydd £100 miliwn arall ar gael ar gyfer cynllun grant newydd i fusnesau bach a fydd yn canolbwyntio ar gefnogi’r sectorau sy’n wynebu’r heriau mwyaf sylweddol.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi ysgrifennu at y Canghellor heddiw er mwyn annog Llywodraeth y DU i gyflwyno pecyn llawer iawn ehangach o fesurau er mwyn cefnogi’r economi yn ystod yr argyfwng hwn nad ydym wedi gweld ei debyg o’r blaen.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru yn barod i roi cefnogaeth ichi, drwy wahanol ffyrdd, gan amrywio o gynllunio ariannol a chynllunio cadwyni cyflenwi i gyngor ar faterion staffio.

Os ydych yn wynebu unrhyw broblemau ar hyn o bryd neu os oes gennych unrhyw bryderon, hoffwn eich annog i gysylltu â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 yn y lle cyntaf. Gall staff yno roi gwybodaeth a chyngor ymarferol ichi neu'ch cyfeirio at yr asiantaethau a'r sefydliadau perthnasol.

Byddwn yn mynd ati'n rheolaidd i ddiweddaru'r canllawiau ar gyfer busnesau ar wefan Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Mae Cynllun Gweithredu Llywodraeth y DU a'r Llywodraethau Datganoledig ar Goronafeirws i'w weld yma:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan

Ken Skates AC

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Mawrth 2020