Cwmni logisteg arobryn yn Nhorfaen yn cefnogi'r GIG ac yn cyflawni yn ystod y cyfyngiadau symud

seda-FLS-royalgwent2

Mae Freight Logistics Solutions yn gwmni arobryn wedi'i leoli yn Nhorfaen, sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth y DU yn ogystal â mewnforio ac allforio gwasanaethau ledled y byd i'w cleientiaid yn ystod argyfwng COVID-19. 

Trwy gydol yr argyfwng COVID -19 sydd ohono ar hyn o bryd, mae FLS hefyd wedi bod yn cefnogi'r sector meddygol, y GIG yn bennaf, ond hefyd busnesau fferyllol a chwmnïau eraill sy'n arallgyfeirio, cynhyrchu a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol, offer a gwasanaethau eraill i'r sector. 

Yn gynharach eleni gofynnodd y GIG i'r cwmni am gefnogaeth i ddatblygu gwytnwch i'w seilwaith trafnidiaeth a'i gadwyn gyflenwi ac hefyd i ehangu eu hopsiynau cludo nwyddau digidol. Arweiniodd hyn FLS i ddatblygu Porth Cleient ar-lein pwrpasol gyda chyfleuster archebu trafnidiaeth a storio dogfennau yn gwasanaethu saith canolfan ddosbarthu ranbarthol GIG y DU. Ers hynny, ac wrth i ofynion y GIG dyfu, mae FLS wedi cyflwyno'r system yn gyflym ac yn llwyddiannus ac maent eisoes yn weithredol o ran dosbarthu allan o bedair allan o saith canolfan ddosbarthu (Derby, Rygbi, Bridgewater a Bury St Edmunds). Mae FLS wedi dosbarthu i bron i fil o safleoedd y GIG ledled y DU, gan gynnwys ysbytai, canolfannau gofal iechyd, prifysgolion a'r ysbytai dros dro newydd fel ysbyty Nightingale yn yr Excel yn Llundain.

Yn ogystal, mae FLS wedi darparu CDP ac offer yn uniongyrchol i wasanaethau rheng flaen gan gynnwys Prifysgol Ysbyty Cymru, Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Llanfrechfa Grange a llawer mwy ledled Cymru. Gyda'r tair canolfan ddosbarthu ranbarthol arall yn y DU yn dod ar-lein dros yr wythnosau nesaf, bydd FLS yn parhau i weithredu fel conglfaen pwysig i ofynion cyflenwi parhaus y GIG. 

Dywedodd llefarydd ar ran Cadwyn Gyflenwi'r GIG “Mae gyrwyr FLS wedi cefnogi dosbarthu bron i fil o linellau brys o CDP i'r GIG dros yr ychydig ddyddiau diwethaf. Wrth inni symud trwy'r cyfnodau o gefnogi'r GIG bydd heriau pellach, ond eto anhysbys. Rwyf bellach yn wirioneddol hyderus y gellir eu darparu gyda'ch cefnogaeth barhaus. Diolch am eich gwasanaeth gwych. ”

Dywedodd Ieuan Rosser, Rheolwr Gyfarwyddwr FLS “Rydym yn hynod falch ein bod yn chwarae rôl i helpu i fynd i’r afael â’r pandemig hwn a chefnogi’r GIG. Gan ein bod yn gwmni arloesol ein hunain, mae'n wirioneddol gyffrous gweld ysbryd entrepreneuraidd trawiadol Cymru yn codi a gweld busnesau'n dechrau cynhyrchu'r hyn sydd y tu hwnt i'r norm i gefnogi'r GIG. Un o'r prosiectau diweddaraf yr ydym yn ymwneud ag ef ar ran Llywodraeth Cymru a Diwydiant Cymru yw dosbarthu rhannau hanfodol ar frys ar gyfer y peiriant anadlu newydd CTEX CPAP. Mae hyn wedi'i ddatblygu a'i gynhyrchu gan y cwmni peirianneg CR Clarke & Co o Rydaman (sy'n arbenigo mewn thermoffurfio ac offer saernïo plastig) ar y cyd â Dr Rhys Thomas. Maent yn cynhyrchu cant y dydd ac rydym bellach yn cefnogi eu cyflwyno ar gyfer treialon meddygol. Rwy’n hapus iawn gyda chyfraniad fy nhîm ac yn falch o fod yn gwneud yr hyn a allwn ar gyfer y GIG. ”

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen“Rwy’n falch iawn bod Freight Logistics Solutions o Dorfaen yn defnyddio eu sgiliau, eu profiad, eu gwybodaeth a’u harbenigedd i gefnogi’r GIG yn lleol, yng Nghymru a ledled y DU. Hoffwn dalu teyrnged i’r tîm am eu holl waith caled a’u hymroddiad.”

Os hoffech unrhyw gymorth, cysylltwch â Dafydd Rosser yn FLS:

Rhif ffôn:  01633 288 400

E-bost: dafydd.rosser@freightlogisticssolutions.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mai 2020