Bydd cynlluniau grant ardrethi annomestig yn cau i geisiadau newydd am 5pm 30ain Mehefin 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth gwerth £1.4bn i fusnesau bach i’w helpu yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Mae’r Grant Ardrethi Busnes yn cael ei gweinyddu drwy awdurdodau lleol ac anogir busnesau cymwys yn Nhorfaen nad ydynt eto wedi gwneud cais i wneud hynny cyn gynted ag y bo modd.

Y ddau grant yw :

Grant 1: grant o £25,000 ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch (e.e. siopau , bwytai , bariau a thafarndai, sinemâu, mannau cerddoriaeth byw, gwestai a lletyau hunanwasanaeth) sydd mewn eiddo gyda gwerth trethadwy rhwng £12,001 a £51,000.

Grant 2: grant o £10,000 i bob busnes  sy’n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes bach yng Nghymru  gyda gwerth trethadwy o £12,000 neu lai.

Mae angen i fusnesau Torfaen gwblhau’r ffurflen Grant Ardrethi Busnes (COVID-19) i ganiatáu i gyngor Torfaen gasglu ynghyd yr holl geisiadau ac ystyried os yw’n briodol dyfarnu’r grant.

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 5pm ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu hystyried.

At hyn mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes gwerth £10,000 i'w helpu i ymateb i heriau ariannol Covid-19.

Bydd y pecyn newydd hwn yn cefnogi eiddo gyda gwerth trethadwy o £12,000 neu lai.

Mae hyn yn cynnwys:
•    siopau elusen
•    eiddo chwaraeon
•    canolfannau cymunedol


Dylai ceisiadau gael eu gwneud drwy via Business Rates Grant (COVID-19) ar neu chyn y 30 Mehefin 2020.

Gwybodaeth pwysig: Ni allwch gyflwyno cais am y grant yma os ydych wedi derbyn grant(iau) Covid-19 cyfwerth a £10k neu mwy eisoes gan un o’r canlynol:

  • Cronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru
  • Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mai 2020