Hunangyflogedig? Gwiriwch a allwch chi hawlio grant trwy'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig

Os ydych chi’n hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac wedi cael eich effeithio’n andwyol gan coronafeirws (COVID-19), edrychwch i weld a allwch chi ddefnyddio'r cynllun yma gan Lywodraeth y DU i hawlio grant.

Mae’r cynllun yn eich galluogi i hawlio grant trethadwy o 80% o’ch elw misol ar gyfartaledd, wedi ei dalu mewn un taliad ar gyfer 3 mis, ac wedi ei gapio ar gyfanswm o £7,500. Cynllun dros dro yw hwn, ond efallai bydd yn cael ei ymestyn.

Gallwch ddefnyddio’r teclyn ar-lein i weld a ydych chi’n gymwys i wneud cais. Bydd angen eich Rhif Cyfeirnod Trethdalwr Hunanasesu  a rhif Yswiriant Gwladol.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y camau y mae angen i chi eu cymryd, pwy all wneud cais, cymhwyster a’r teclyn ar-lein yn GOV.UK

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020