Cynlluniau Grant y Rhaglen Datblygu Gwledig yn agor

Rhyddhaodd Lesley Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ddatganiad ysgrifenedig yn ddiweddar i gyhoeddi £106 miliwn i gefnogi economi wledig Cymru trwy nifer o gynlluniau grant a weinyddir gan Lywodraeth Cymru.  Cliciwch y ddolen am y datganiad llawn -

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyllid-i-gefnogi-ein-heconomi-wledig

Mae rhestr o gynlluniau grant gyda datganiad y Gweinidog ac mae’r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yn - https://llyw.cymru/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-i-2020-dyddiadau-ymgeisio

Cysylltwch â Rheolwr Datblygu Gwledig Torfaen, Nikki Williams yn y lle cyntaf am ragor o wybodaeth a chyngor 

 nikki.williams@torfaen.gov.uk neu 01495 742147

  • Creu ac adfer coetir - gwaith sy’n allweddol wrth fynd i’r afael a newid yn yr hinsawdd.
  • Sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn gadarn a gwella bioamrywiaeth – pethau y mae ein llesiant ac ansawdd bywyd yn seiliedig arnynt.
  • Helpu busnesau ffermio i wella eu perfformiad technegol ac amgylcheddol, gan sicrhau eu bod yn fwy cynaliadwy.
  • Cefnogi busnesau bwyd, gan gynnwys canolbwyntio ar wella cynhyrchiant busnesau a’r gadwyn gyflenwi a gwella cadernid busnesau, a chyflawni strategaeth y sector bwyd a diod ar gyfer adfer o COVID-19
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Hydref 2020