Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Mae cyfreithiau coronafeirws yn cael eu tynhau ymhellach yn Nhorfaen o dydd Llun, 28 Medi mewn ymateb i’r cynnydd mewn nifer yr achosion o Covid-19 yn y fwrdeistref ac oherwydd bod Torfaen yn agos i ardaloedd cyfagos ble mae niferoedd yn sylweddol uwch. Mae hyn yn dilyn cyfarfod ddydd Sul rhwng Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt.

Dyma’r cyfyngiadau, a fydd yn berthnasol i bawb sy’n byw yn Nhorfaen:

  • Ni fydd pobl yn cael dod i mewn i na gadael Torfaen heb reswm digonol, fel teithio i’r gwaith neu addysg;
  • Bydd pobl dim ond yn gallu cwrdd â phobl nad ydyn nhw’n byw â nhw yn yr awyr agored am y tro. Ni fyddan nhw’n gallu ffurfio, na bod mewn, aelwydydd estynedig (a elwir weithiau’n ‘swigod’). Mae hyn yn golygu nad yw cyfarfod o dan do (mewn cartrefi pobl, mewn tafarn neu rywle arall) gydag unrhyw un nad ydych chi’n byw â nhw yn cael ei ganiatáu ar hyn o bryd oni bai bod gennych reswm da, fel rhoi gofal i berson bregus.
  • Bydd rhaid i bob eiddo trwyddedig stopio gwerthu alcohol am 10pm. Gwelwch fanylion am y sector lletygarwch                                                                                             
  • Bydd rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do sy’n agored i’r cyhoedd, fel siopau, yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus – fel sy’n digwydd yng ngweddill Cymru. (Mae yna rai eithriadau i bobl ag anableddau neu gyflyrau meddygol  – mae’r rhain yr un fath ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus).

Y diweddaraf am Covid-19 i’ch busnes gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cyhoeddi canllawiau a gwybodaeth amrywiol ar y coronafeirws a allai fod yn ddefnyddiol i’ch busnes. https://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Welcome-Zone/News/2020/September/HSE-Covid-19-updates-for-your-business.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Medi 2020